Serveis d'Atenció Precoç

A Catalunya, l'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del sistema català de serveis socials, universal i gratuït, per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. Aquest servei el presten els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.

Accés al Servei d'Atenció Precoç

Hi ha dues vies per accedir al Servei d'Atenció Precoç:

  • Directament, posant-se en contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família.
  • Per indicació o derivació d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

L'origen de la necessitat de valorar l'infant pot provenir de diversos llocs: de l'escola, de l'atenció primària… Tenint en compte la procedència de l'infant, se'l deriva al CDIAP que li correspongui per zona. El CDIAP fa el diagnòstic a l'infant i, des del CDIAP, també es facilita el tractament que necessitarà: logopèdia, fisioteràpia, tractament psicològic, etcètera. En cas d'infants amb alguna discapacitat, es podrà tramitar el reconeixement del grau al centre d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) corresponent en funció del territori.