Actualització: permesa la reobertura dels comerços dels centres comercials i de més de 400 metres quadrats

01/03/2021 - 09:20

COVID-19. La Generalitat ha prorrogat fins al 8 de març totes les mesures vigents des del 8 de febrer, però amb algunes flexibilitzacions: els dies feiners poden reobrir els establiments comercials dels centres comercials i aquells que tinguin més de 400m2.

Aquest 27 de febrer, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/516/2021, que prorroga fins al 8 de març de 2021 el gruix de les restriccions vigents des del 8 de febrer en el cas del comerç i la restauració. Tot i així, incorpora diverses flexibilitzacions. Concretament, a partir del dilluns 1 de març queda permesa la reobertura dels centres comercials i dels establiments de més de 400 metres quadrats. Podran aixecar la persiana de dilluns a divendres i amb un aforament reduït del 30%. La restauració dels centres comercials, però, ha de seguir tancada. A més, la resolució també ha prorrogat de nou el tancament de tots els comerços no essencials durant el cap de setmana. Et resumim què diu la nova resolució:

Centres comercials: comerços oberts, restaurants tancats

La nova resolució permet l’obertura al públic, de dilluns a divendres, dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials condicionada al fet que es compleixin els requisits següents:

 • Cal que redueixin al 30% l’aforament permès. Aquesta reducció s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials. S’exclouen d’aquesta limitació els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials dedicats a venda de productes essencials, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 • A més, han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d’aglomeracions. L’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans ha d’estar restringit.
 • Cal que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades. S’ha d’acreditar, prèviament a l’obertura, mitjançant la presentació d’una declaració responsable al departament competent en matèria de comerç i a l’ajuntament del municipi. La resolució indica que queden eximits de la presentació de la declaració els titulars dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials que haguessin presentat anteriorment la corresponent declaració establerta com a requisit d’obertura, sempre que no hi hagi cap canvi en l’empresa o personal de manteniment habilitat.
 • Sempre cal que compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Pel que fa a la restauració, la resolució manté suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Els comerços de més de 400 m2 poden reobrir

Segons la nova resolució, els establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 400 metres quadrats podran reobrir acotant l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície i reduint l’aforament al 30% del que correspondria segons l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat aplicat a aquesta superfície.

Per altra banda, la resolució del passat 6 de febrer, i que ara ha quedat prorrogada de nou amb aquesta altra, suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials, de productes higiènics, les llibreries, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres destètica, els concessionaris dautomòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures dhigiene i de seguretat establertes en el Pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

La resolució segueix incloent les llibreries en el grup d’establiments comercials que comercialitzen productes essencials i que, per tant, estan exclosos de les limitacions d’obertura els dissabtes i els diumenges, així com d’aquelles que estan vinculades a la superfície de venda o a la seva ubicació en establiments comercials col·lectius, com centres comercials o galeries.

L’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres que no són servei essencial ni cap de les excepcions esmentades anteriorment, queda condicionada al fet que es redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat i que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

La restauració, sense canvis

Pel que fa a la restauració, cal tenir en compte els requisits següents:

Els horaris que cal complir són:

    • Servei de consum en l’establiment entre les 7.30 i les 10.30 h i entre les 13 i les 16.30 h.
    • Recollida de menjar als establiments entre les 6 i les 22 h.
    • Serveis a domicili entre les 6 i les 23 h.

Pel que fa a l’aforament, ha de ser del 30% en espais interiors, que han d’estar sempre ben ventilats. Sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. En el cas de les terrasses, l’aforament és del 100% i sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. El consum sha de fer sempre a la taula. Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Sha de garantir la distància dun metre entre persones duna mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

Els establiments dhoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, dacord amb el règim horari establert a lapartat 6 daquesta Resolució.

Cal recordar que la resolució manté suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.