Actuacions a la zona de Collserola

18/09/2020 - 08:21

Urbanisme i infraestructures. Des de l’Oficina de Collserola es coordina la neteja i desbrossada de la drecera de Vallvidrera, la reparació del ferm de la carretera de les Aigües i la urbanització del camí de la Gírgola.

Des de l’Oficina de Collserola es coordinen les actuacions que es duen a terme al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, entre les darreres millores es poden destacar la neteja i desbrossada de la drecera de Vallvidrera, la reparació del ferm de la carretera de les Aigües i la urbanització del camí de la Gírgola.

Les singular orografia dels barris de muntanya fa que des de l’Oficina de Collserola s’hagin de coordinar diverses actuacions:

Neteja i desbrossada de la drecera de Vallvidrera

Del 17 al 20 de setembre, es desbrossaran els marges de l’escala de la drecera de Vallvidrera:

 • Es netejaran les cunetes.
 • Es refaran alguns dels murets de pedra seca que es van construir aproximadament fa dos anys.

Durant el passat mes d’agost, es van netejar un seguit de carrers i camins dels tres barris de les Planes. També es van recollir les terres acumulades per les pluges de la primavera passada:

 • Mas Gimbau: el camí de Can Balasch, el carrer de l’Azalea, el camí de Can Castellví, el carrer de la Gespa i el camí interior de Mas Guimbau.
 • Can Rectoret: els carrers de la Menta, del Violer, del Presseguer, de la Via Làctia i d’Orellana.
 • Mas Sauró: el cul de sac del camí del Mas Sauró i alguns punts del camí de la Reineta.

 

Reparació del ferm de la carretera de les Aigües

El passat 30 d’agost, es van iniciar les obres de millora del ferm del tram rodat de la carretera de les Aigües

 • Entre la carretera de Sarrià a Vallvidrera i la plaça de la Font del Mont: s’han escarificat (és a dir s’ha disgregat la superfície per tornar-la després a compactar) a les parts on hi havia més sots i on s’acumulava l’aigua. A més, s’ha reperfilat, s’ha aportat material (tot-u i sauló) i s’ha compactat.
 • S’han reparat la cruïlla del carrer de Carroç i l’entrada de la carretera de Sarrià a Vallvidrera i la trobada amb el camí de la Gírgola.
 • Entre el carrer de Carroç i la carretera de les Aigües s’ha fet un gabió per resoldre’n el desnivell.
 • S’han creat unes cunetes per conduir l’aigua.
 • S’ha reparat un gual de llambordins.
 • S’ha construit un pou i unes rases de drenatge en una zona on s’acostumava a fer un gran bassal d’aigua, perquè la tanca de la finca particular que limita la zona no permetia el desguàs natural.

 

Urbanització del camí de la Gírgola 

El passat 13 de juliol van començar les obres d’urbanització del camí de la Gírgola. Es tracta d’unes obres d’iniciativa particular, promogudes i gestionades pels propietaris, això no obstant, l’Ajuntament:

 • En supervisa els treballs.
 • Contribueix en la millora de l’enllumenat.
 • Participa en la construcció de les escales de la part final del carrer que baixen fins al torrent dels Arcs.

Actualment, s’està executant el nou col·lector i portant a terme els moviments de terra per preparar la base de formigó del carrer.