Projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó

10/03/2021 - 12:05

URBANISME. El projecte es troba en període d’exposició pública des del 5 de març i fins al proper 19 d’abril.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat de forma inicial el projecte de reurbanització del carrer dels Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, que es troba en període d’exposició pública des del 5 de març i fins al proper 19 d’abril.

Es tracta d’unes obres que tenen per finalitat resoldre la mobilitat i seguretat de la circulació de les persones ampliant la vorera existent al costat Besòs, i diferenciant-la de la circulació de vehicles, passant d’una secció en plataforma única a una secció amb vorera a diferent nivell. Aquesta solució ve reforçada amb la disposició de l’aparcament com a element separador i diferenciador entre circulació de vehicles i vianants.

També té per objecte definir clarament les zones d’aparcament de cotxes i motos i de contenidors de brossa, evitant l’ús actual de la vorera costat Llobregat com a zona d’aparcament, i finalment també, definir una zona per la parada dels autocars escolars evitant la seva entrada a la zona verda adjacent a l’Escola.

Cal també donar solució a l’entrada i sortida dels usuaris del Complex Esportiu per a l’accés secundari i que, actualment i donada l’ocupació de la vorera en el costat Llobregat, es veuen abocats a creuar el vial i el carril bici amb poca seguretat.

Tota aquesta intervenció comporta un canvi de rasants en diferents trams del carrer que caldrà adequar en els accessos als equipaments existents. També caldrà reparar les diferents zones malmeses de la calçada. Cal contemplar també el manteniment de l’actual carril bici de dues direccions, garantint que no serà envaït per la circulació de vehicles i autobusos i que caldrà que compti amb la senyalització adient.

La reurbanització d’aquest tram de carrer, comportarà conseqüentment la reforma de la instal·lació d’enllumenat, l’adequació dels elements de recollida d’aigües pluvials, la retirada de l’arbrat existent, part a replantar i la previsió de canalitzacions per diferents instal·lacions.

En definitiva, la proposta haurà de resoldre de la millor manera possible la mobilitat de les persones, els vehicles privats i col·lectius, prioritzant sempre el vianant; facilitant els seus recorreguts i assegurant la correcta circulació de les persones amb discapacitat física.

El pressupost total de la intervenció és d’1.125.448,16 euros.