Redimensionant les ‘vores’ de la part alta de la Via Augusta per a un millor encaix amb el nou entorn urbà

16/04/2021 - 10:49

'Vores' de la Via Augusta

Aquesta setmana han començat les obres d’una part de les vores de la Via Augusta, entre el carrer de Margenat i el carrer del General Vives, a tocar amb la plaça de Borràs. Un conjunt, que quan estigui acabat haurà generat uns 1.490 de superfície millorada i uns 650  de nou verd; una actuació que inclou dos àmbits i que servirà, d’una banda, per a ajustar la banda Llobregat, que ‘trencava’ el teixit edificatiu tradicional del barri, alhora que equilibrarà millor i donarà serveis als nous fronts edificables al llarg d’aquest lateral de la part alta del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

L’any 2003, i amb posterioritat l’any 2006, l’Ajuntament de Barcelona va començar a considerar que era necessària una reordenació d’aquest sector de la part alta de la Via Augusta, just on aquesta via s’endinsa cap als túnels de Vallvidrera, ja que les obres d’aquesta última infraestructura inaugurada l’any 1991, van crear un vial deprimit i dos en voladís, que són els laterals dels quals avui parlem. Uns àmbits que, sobretot en la part de la banda Llobregat, trencaven el teixit edificatori tradicional del barri de Sarrià en el seu pas i comportant desajustos respecte a la zonificació viària prevista en un principi en el Pla General Metropolità (PGM).

Per tant, i a grans trets, aquest projecte d’urbanització vol unificar i millorar l’espai urbà força heterogeni que avui dia hi trobem, així com dotar de serveis i subministraments als nous edificis que s’impulsaran en aquest àmbit, concretament al que abasta el lateral Llobregat (des del carrer de Margenat i fins al carrer del General Vives (a tocar de la plaça de Borràs).

Així, i per a fer-nos una idea, hi ha carrers amb una conservació i consolidació acceptable (com són els carrers transversals a la Via Augusta); i d’altres, sobretot les voreres d’aquesta gran via, on la qualificació del Pla General Metropolità de 1979 era de sistema viari, la qual cosa ha permès que tot aquest front no s’hagi pogut consolidar.

Aleshores, ens trobem amb situacions com per exemple la incompatibilitat entre la part posterior dels habitatges que donen façana a la Via Augusta entre els carrers Tres Reis i Santa Filomena, i la rasant de la Via Augusta que transcorre en viaducte en aquest tram. O també, d’altres elements urbans que ‘alteren’ l’espai com diverses diferències de cotes en forma d’escala o la presència d’estacions transformadores.

Mentre que en l’altre àmbit on també s’actuarà (cantonada Besòs del lateral de la Via Augusta amb el carrer de Margenat), ja hi va haver una actuació prèvia que va urbanitzar un àmbit on avui dia hi ha una petita zona d’estada i, després, l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida va actuar sobre la paret mitgera veïna. Ara, però, caldrà executar un petit àmbit annex que també s’urbanitzarà i enjardinarà.

Per tant, la proposta d’aquesta millora urbana la podem resumir en dos aspectes: ajustar i equilibrar l’entorn urbà que trencava el teixit edificatiu tradicional del barri, i estendre la xarxa de serveis dels nous fronts edificables (una desena de promocions d’habitatge) al llarg d’aquest tram de la Via Augusta. A més de les dues zones de verd, a banda i banda d’aquesta via.

Obres d’aquesta fase

En concret, les obres que es posen en marxa aquesta setmana són l’enjardinament dels espais situats al carrer de Margenat/Via Augusta (vorera muntanya/banda Besòs) i Margenat/Via Augusta (vorera muntanya/banda Llobregat/ fins al carrer de l’Institut Químic de Sarrià), i les actuacions a nivell de subsòl (subministrament de serveis a les noves promocions d’habitatge que s’impulsaran en aquesta zona), amb la consegüent reposició del paviment.

Així doncs, d’una banda es resol la zona verda entre Margenat i el carrer de l’IQS, de manera que es dóna accés a les preexistències d’accessos de les edificacions i que se salvi la diferència de rasant amb la Via Augusta mitjançant un talús enjardinat amb espècies tapisants i arbrat, i incorporant alguns dels arbres preexistents.

Mentre que a l’àmbit del davant (cantonada Besòs Nord, entre Margenat i Via Augusta) s’urbanitzarà aquest petit espai, mantenint l’amplada de la vorera, pavimentant-la amb panot i realitzant un parterre enjardinat.

Enllumenat, sanejaments, i serveis: tot l’àmbit d’aquesta fase tindrà llumeneres LED i el drenatge s’ha resolt mitjançant nous col·lectors i embornals. Pel que fa a serveis, es dotarà de nou subministraments al nou front edificatori i als edificis previstos (futurs equipaments i blocs d’habitatges). A més, també es faran els treballs necessaris d’adequació o millora de les xarxes d’aigua potable, elèctrica (soterrada), gas i telecomunicacions.

Mobiliari urbà: s’ha substituït bona part dels elements que hi havia (pilones, baranes de protecció de cotxes de tubs d’acer, etc.) i s’han col·locat bancs (cadires de fusta amb respatllers i reposabraços, papereres de 70L model Barcelona, baranes en acer inoxidable, a més de tanques i les corresponents senyalitzacions de Parcs i Jardins.

En aquesta reorganització de l’espai urbà s’ha tingut en compte, com ja s’acostuma a implementar des de fa uns anys, criteris de sostenibilitat de l’ecosistema: en aquest sentit, s’evita incloure varietats que necessiten gran aportació d’aigua de reg, atenció especial, etc., i aquelles unitats de l’enjardinament que es consideri trasplantar s’enviaran al viver municipal.

També es trasplantarà una línia d’arbrat existent entre el carrer de l’Institut Químic i Nou de Santa Eulàlia per l’afectació pel pas de nous serveis i la proximitat amb la nova línia edificatòria, que s’intentaran replantar dins l’àmbit de l’obra. Una actuació, amb els mateixos criteris urbanístics, que donarà continuïtat a la ja executada també pel mateix IMU, entre Margenat i Dolors Monserdà, en un àmbit molt proper.

Aquestes obres s’impulsen des de l’Ajuntament de Barcelona, i s’executen a través de l’Institut Municipal d’urbanisme (IMU), ens que també s’encarrega d’altres projectes de millora urbana arreu de la ciutat (d’entre els més destacats cal citar: La Marina del Prat Vermell, Antigues Casernes de Sant Andreu, Can Ricart, sector de ‘Ponent’ del 22@, etc.).

El projecte de les ‘Vores de la Via Augusta’ ha comptat amb una inversió d’uns 971.000 euros, les obres del qual tenen una durada prevista de vuit mesos.