Píndoles formatives per a entitats del Pacte del Temps

Amb l’objectiu de sensibilitzar entitats i ciutadania pel que fa a la importància dels usos del temps per a la salut, la igualtat i l’eficiència i la sostenibilitat, s’ofereixen píndoles formatives virtuals breus en temes d’interès al voltant dels usos del temps, orientats a organitzacions i ciutadania.

Totes les píndoles inclouen una part teòrica sobre el tema a tractar i una part pràctica per donar eines a les persones participants per aplicar-ho a les seves organitzacions.

Més informació:
Píndola formativa "Temps i desigualtats"

Píndola formativa "Cap a un protocol operatiu per a la desconnexió digital a les organitzacions"
 

Data de la darrera actualització: abril 2024

Any d’inici
2021

Any previst de finalització
Servei continu

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 
Gerència de Serveis Generals