Respirs familiars

Any d’inici

2019

Servei continu

Descripció de l’actuació

L’IMPD promou els serveis de respir per a persones amb discapacitat amb l’objectiu de possibilitar que les persones cuidadores puguin tenir un temps de conciliació, atesa la dedicació que suposa tenir cura duna persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l’àmbit dels serveis de respir, l’IMPD impulsa els recursos de lleure propis per a persones amb discapacitat (programa Temps per a Tu) i també promou el respir mitjançant una línia de subvencions específica a projectes d’entitats que organitzen estades amb pernoctació per a les persones amb diversitat funcional i trastorns de salut mental.

Es tracta d’estades que generalment es fan fora de la ciutat, de mínim una pernoctació. L’objectiu és donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat, i possibilitar un temps de descans a tots els membres de la família, donar resposta a situacions urgents imprevistes, evitar situacions que puguin originar una separació prematura de la persona amb discapacitat de la seva família i garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família.

L’IMPD promou aquesta activitat a través de subvencions a projectes d’entitats, amb els requisits d’estar adreçats a persones que viuen al seu domicili i un nombre de pernoctacions anuals entre 1 i 30 a l’any per persona participant.

Descripció de l'estat d'execució

L’activitat de 2021 ha estat afectada pel context de covid-19, ja que moltes entitats han hagut d’adaptar les seves activitats als requeriments de la pandèmia, amb solucions innovadores, per tal de poder donar resposta a les demandes i a les necessitats  de les famílies i al propis usuaris/es. També cal destacar que alguns projectes de 2020 van finalitzar el 31 de març 2021, ja que es va permetre la pròrroga dels projectes que no havien pogut desenvolupar-se durant el 2020. Així, alguns dels projectes de l’any 2021 s’han desenvolupat d’abril a desembre de 2021.

 

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures