Barcelona Activa

Xarxa Nust

Barcelona Activa és l'organització executiva de les polítiques de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.

Mesures

L'empresa disposa d'un total de 24 mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
Destaca la reducció de jornada per a cura dels filles/es amb el 100% del sou i l'aplicació del procediment de substitució. La mesura té una durada màxima d'un any a partir de la finalització del permís per maternitat, l'adopció o l'acolliment. El procediment es troba inclòs dins el Sistema de Qualitat i estableix un protocol per a les substitucions per reducció de jornada per a la cura de fills i filles menors de edat i en els casos de discapacitat legalment reconeguda.

BONES PRÀCTIQUES
Reducció i compactació de la jornada, calendari de vacances flexible, substitució del personal que està de permís, tiquet per als dies en que es treballa per la tarda, accions formatives en temes d'igualtat de gènere.

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA
Totes les persones que volen tenir cura dels fills/filles durant el primer any desprès del naixement, l'adopció o l'acollida. El 2013, es van acollir 33 dones i 6 homes, i 9 persones van ser contractades per cobrir les reduccions d'horari.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
La implantació es va fer durant l'any 2008 en el marc de la Política per a la Igualtat. La direcció i el Comitè d'Empresa van establir un conjunt de 24 mesures per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Eix