Les mesures de temps en el centre dels acords de la negociació col·lectiva

..
01/06/2023 - 15:59 h

» L’organització del temps de treball s’inclou en el V Acord per al treball i la negociació col·lectiva 2023-2025

El passat 10 de maig, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives (CEOE, CEPYME, CCOO i UGT) van signar el cinquè Acord per l’ocupació i la negociació col·lectiva per als anys 2023-2025.

Igual que en els acords anteriors, des de la negociació col·lectiva, els agents socials han buscat la millora de la situació de les persones treballadores i de les empreses, el manteniment de l’ocupació i de les condicions laborals; així com enriquir-ne els continguts de la negociació col·lectiva i adaptar-los als canvis i realitats que es van produint a la societat, a l’economia i al mercat de treball.

Aquest acord busca impulsar la millora dels drets i les condicions laborals de les persones treballadores, la recuperació salarial i la qualitat de l’ocupació, i pretén contribuir a la cohesió social.

L’Acord aborda moltes qüestions, entre les quals destaquen la regulació dels salaris i les mesures que faciliten unes relacions laborals més democràtiques a les empreses, com és la transformació tecnològica i digital, la igualtat entre homes i dones, els aspectes de protecció de la salut de les persones treballadores, el teletreball, la desconnexió digital i la protecció de la diversitat i el col·lectiu LGTBI, entre altres qüestions.

Des del Pacte del Temps es vol fer èmfasi en aquelles mesures de l’acord que afecten directament a la regulació del temps laboral, un aspecte que es considera bàsic i que, junt amb el salari, és un dels principals determinants de la qualitat dels llocs de treball.

Els acords arribats en aquesta matèria evidencien canvis en la cultura de l’organització del temps dintre de les organitzacions. En destaquen la promoció per part dels convenis col·lectius de:

  • La fixació preferent de la jornada en còmput anual, per tal de facilitar fórmules flexibles d’ordenació del temps de treball.
  • La implementació de la distribució irregular de la jornada amb la finalitat de compatibilitzar les necessitats productives i organitzatives de les empreses amb la vida personal i familiar de les persones treballadores.
  • La racionalització de l’horari de treball, amb l’objectiu de millorar la productivitat i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
  • La flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida del treball.

La introducció d’aquestes dintre d’un acord d’aquestes magnituds suposa un avanç per tal que les organitzacions i empreses promoguin una organització del temps més saludable, igualitària, eficient i sostenible.