Gestio documental

Eficàcia, publicitat i transparència administrativa

Per complir aquests principis, l'Ajuntament de Barcelona s'ha dotat d'un sistema de gestió documental anomenat AIDA (Administració Integral de Documents i Arxius). Aquest sistema s’aplica als documents en qualsevol format des que es creen a les oficines fins que poden ser eliminats o s’han de conservar pel seu valor històric.

Disposa, també, d’una política de gestió documental amb què es determinen els principis que han de seguir tots els documents de l’Administració municipal d’acord amb la legislació vigent.

Aquest sistema consta de diverses eines, procediments i normes per mitjà dels quals es garanteix la gestió dels documents.