Acord Barcelona per a l’Ocupació de Qualitat

Acord Barcelona per a l'ocupació de qualitat 2021-2030. Concert social per a l'equitat i la millora dels processos d'accés al mercat de treball i el foment de l'ocupació de qualitat

L’Acord Barcelona per a l’Ocupació de Qualitat (ABOQ 2021-2030) és el nou marc estratègic per desplegar les polítiques d’ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona per la propera dècada.

L’ABOQ 2021-2030 és fruit del consens entre Barcelona Activa, l’Ajuntament de Barcelona, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), els principals agents socials i econòmics i més de 50 entitats civils i del Tercer Sector Social de la ciutat i de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’objectiu central de l’acord és definir les estratègies d’ocupació de qualitat de manera conjunta i consensuada. Es posa el focus en la concertació social i territorial i s’hi aplica una perspectiva de transformació social, sostenibilitat i innovació. A més, les desigualtats socials que afecten en l’accés al mercat de treball i les condicions laborals es fan des d’un punt de vista interseccional.

L’ABOQ està alineat amb l’agenda econòmica de la ciutat, el Barcelona Green Deal i els ODS. Té com a marc de referència les diferents estratègies internacionals per fomentar l’ocupació de qualitat i el treball digne.

L’acord també aposta per impulsar els sectors econòmics estratègics i per fomentar la capacitat competitiva i qualitativa de l’ecosistema productiu de la ciutat. A més, es vol innovar en els processos d’assessorament i d’acompanyament en la recerca de feina i la inserció laboral. També es busca prioritzar sempre la qualitat de les condicions laborals i de vida de les persones treballadores, especialment de les persones en situació de vulnerabilitat en el mercat laboral.

Fotografia de grup dels participants a l'ABOQ

Decàleg de l'ocupació de qualitat a Barcelona

L’ABOQ defineix un total de 10 dimensions en forma del “Decàleg de l’Ocupació de Qualitat a Barcelona”. Aquest decàleg estableix els pilars per traçar noves polítiques actives d’ocupació i executar-les a través de la col·laboració publicoprivada.

 1. Estabilitat laboral
 2. Salaris mínims adequats
 3. Jornades laborals adequades i flexibilitat laboral
 4. Formació i capacitació continuades
 5. Promoció i reconeixement professional
 6. Organització del treball i conciliació de les vides laboral, familiar i personal
 7. Salut, ètica i seguretat en el treball
 8. Representació laboral i protecció de drets laborals
 9. Focus en incorporació de persones joves al mercat de treball
 10. Diversitat i no-discriminació

La transparència, la corresponsabilitat, la capacitat d’avaluació i l’equitat en la distribució i accés als recursos són alguns dels principis rectors de l’acord. Aquests principis guien una estructura operativa que es concreten en 38 línies d’actuació, que donen resposta 12 objectius estratègics. Tots els objectius s’emmarquen en 3 eixos que situen on ha d’intervenir l’acord: en l’equitat, la innovació i la concertació social.

 • 3
  eixos

  Els eixos identifiquen els grans marcs d'intervenció a partir dels quals s'estructuren els objectius estratègics de l'ABOQ.

 • 12
  objectius estratègics

  Els objectius estratègics, emmarcats en els diferents eixos, responen als reptes identificats.

 • 38
  línies d'actuació

  Les línies d'actuació representen les concrecions operatives per a la consecució dels objectius. Recullen les accions i mesures concretes per desplegar l'ABOQ i es prioritzaran per cada un dels Plans d'Acció. Podran reformular-se i adequar-se conjunturalment al llarg del període.

 • EIX 1

  Equitat i ocupació inclusiva de qualitat

  • OE 1

   Afavorir l’accés al mercat de treball des de criteris d’equitat i de qualitat de l’ocupació.

  • OE 2

   Promoure la qualitat de les condicions i relacions laborals fomentant el mónempresarial com a marc per a la transformació i la millora.

  • OE 3

   Abordar l’atur juvenil de forma integral, desenvolupant estratègies preventives i de reforç de l’educació de qualitat.

 • EIX 2

  Innovació i millora dels processos

  • OE 4

   Impulsar i enfortir els sectors estratègics i l’Economia Social i Solidària.

  • OE 5

   Millorar els processos formatius tecnicoprofessionals i vocacionals al llarg de tota la vida.

  • OE 6

   Millorar els processos d’assessorament i acompanyament en l’accés al mercat de treball.

  • OE 7

   Definir i consolidar noves estratègies de foment de la contractació i de manteniment de l’activitat.

  • OE 8

   Fomentar l’adaptació digital dels processos administratius relacionats amb l’ocupació.

  • OE 9

   Definir instruments, recursos i metodologies qualitatives i quantitatives per a l’avaluació de la implementació i de l’impacte.

 • EIX 3

  Governança i concertació social

  • OE 10

   Definir i consolidar estratègies de concertació social i territorial.

  • OE 11

   Consolidar la complementarietat i transversalitat intramunicipal.

  • OE 12

   Fomentar la corresponsabilitat i el compromís participatiu dels agents socials i econòmics més representatius, així com d’altres actors de l’àmbit social i de l’esfera econòmica.

Per desplegar l’ABOQ 2021-2030 es faran Plans d’Acció bianuals, que establiran compromisos de seguiment i d’avaluabilitat que tinguin en compte l’impacte, l’eficiència i l’ eficàcia de les seves mesures.

El primer pla 2022-2023 preveu reptes importants com la reducció de l’atur de llarga durada, de l’atur juvenil i de les desigualtats educatives. També es volen treballar en disminuir les bretxes salarials, millorar les condicions laborals i avaluar les polítiques d’ocupació, entre d’altres. També s’han de tenir en compte paràmetres que marca el full de ruta Barcelona Green Deal com la competitivitat, la sostenibilitat i l’equitat. A més, s’adoptaran mesures en el marc dels projectes Next Generation, programes europeus i actuacions municipals en sectors estratègics.

Entitats signants de l'Acord i membres de la Comissió Rectora

Logo 22a network Logo AMB Logo Autoocupacio Logo BCN centre logistic Logo bcn comerç Logo bcn demà Logo CCOO Logo CJB Logo Consell educació bcn Logo Consell gremis Logo coopcat Logo creu roja Logo CTACc Logo dincat Logo diputacio bcn Logo ecas Logo FEI CAT Logo fira Logo foment Logo fundacio bcn FP Logo gremi hotels bcn Logo iese Logo la intercol·legial Logo Mercabarna Logo MWC Logo pacte industrial RMB Logo pimec Logo soc Logo taula entitats 3r sector Logo UAB Logo UB Logo UGT Logo UOC Logo UPC Logo UPC