Transparència

Col left

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, diu, en el seu preàmbul, que les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general tenen funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d’interès públic en benefici del conjunt dels ciutadans. A més, en un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que els dóna la participació ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són el de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques. I també la té el de govern obert, com a concepte que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més participatiu.

I per tal d’aplicar aquests principis, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania aquest espai, estructurat en apartats per facilitar-hi la cerca, que ofereix informació clara, fàcil i entenedora, amb l’objectiu de fer més propera i transparent la seva gestió.

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) és un organisme autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament de Barcelona creat l’any 1993. Gaudeix de personalitat jurídica pròpia, de plena capacitat jurídica i de plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats.

 

 

Col right

Compartiu aquest contingut