Barcelona està organitzada territorialment en deu districtes. Els districtes municipals són els òrgans descentralitzats que apropen la gestió a la ciutadania, fomenten la participació ciutadana i representen els interessos dels diversos barris i zones del municipi.

La seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, coordinació i solidaritat amb l’objectiu d’aplicar una política municipal orientada a la correcció dels desequilibris i les desigualtats. Els districtes tenen autonomia, capacitat de decisió i de gestió econòmica.

El Consell Municipal del Districte de l'Eixample és l'òrgan de representació col·lectiva del districte i l’integren vint-i-tres consellers i conselleres nomenats per l'alcalde, per designació dels partits polítics en proporció amb els resultats electorals obtinguts als districtes en les darreres eleccions municipals.

Iniciativa per a l’adopció d’acords

La Comissió de Govern del Districte dictamina o informa les iniciatives dirigides al Consell. Tot i així, en el supòsit de mocions o de proposicions, l’encarregada de considerar-ho és la Junta de Portaveus.

Un cop s’ha convocat una sessió ordinària o extraordinària del Consell de Districte, la Junta de Portaveus s’ha de reunir com a mínim 48 hores abans de la data prevista de la celebració de la sessió.

Celebració de les sessions

El Consell de Districte es reuneix en sessió ordinària una vegada cada dos mesos, i en sessió extraordinària quan ho sol·liciti una quarta part dels membres del Consell.

Totes les sessions són públiques. No obstant això, el debat i la votació dels assumptes que poden afectar el dret fonamental de la ciutadania poden ser secrets quan s’acordi per majoria absoluta dels vots computables.

La presidència del Consell de Districte pot ajornar la convocatòria en casos motivats i regulats per la norma i amb l’acord de la Comissió de Govern del Districte i un cop comunicat a la Junta de Portaveus.

Estructura de l’ordre del dia

L'ordre del dia de les sessions ordinàries del Consell de Districte s'estructura d'acord amb els apartats següents:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Part informativa: informació del Govern del Districte, que inclou les mesures o les iniciatives del Govern, el desenvolupament del PAM i del pressupost del Districte, el despatx d'ofici i l'informe del regidor o la regidora del Districte.

3. Part decisòria: propostes d'acord i proposicions, sense perjudici de les mocions que es puguin presentar amb posterioritat.

4. Part de control: fiscalització dels òrgans de govern a través de la presentació de precs i preguntes, així com les declaracions de grup.

5. Declaracions institucionals sobre aspectes d’interès general de la col·lectivitat del districte.

Debats

Els grups polítics presents en el Consell de Districte poden intervenir en cada un dels punts de l'ordre del dia. Primer hi intervindran, seguint un ordre de menor a major nombre de consellers i conselleres o de representativitat, els grups de l'oposició i, després, en el mateix ordre, els grups de l'equip de govern.

El conseller o la consellera encarregat d’obrir els debats és el ponent de cada un dels punts, i després de la intervenció dels grups i de l'establiment de la posició de vot, si és procedent, els tanca.

El president o la presidenta pot establir un segon torn d'intervencions en algun punt de l'ordre del dia, a petició dels consellers o les conselleres.

El vot no és delegable en cap cas.

La participació ciutadana al districte

La ciutadania i les entitats o associacions poden participar en els òrgans de participació següents: l’Audiència Pública del Districte, els consells sectorials i els consells de barri.

Mostra’n menys