Preguntes freqüents

En principi cal que cada alumne tingui el seu propi instrument. Excepcionalment l'escola disposa d'alguns instruments en règim de lloguer.

Els alumnes nouvinguts a l'escola tenen prioritat per llogar l'instrument sobre alumnes que ja pertanyen a l'escola, que ja ha tingut aquest instrument el curs anterior. En cas que dues o més famílies sol·liciten el mateix instrument es demanaran les darreres declaracions de renda i s'assignarà l'instrument a la família amb menys recursos.

Heu de parlar amb el vostre tutor, el professor d'instrument i preguntar-li si el vostre instrument està disponible al banc.

Si amb el temps voleu vendre un instrument l'AMPA té una borsa de compravenda d'instruments entre alumnes i exalumnes. Aprofitant aquest servei algunes famílies s'estimen més comprar un instrument nou i si en el futur ho volem vendre és més fàcil. És una situació en què tothom surt guanyant. La família que ven recupera uns diners i la que compra té accés a un instrument més assequible i que està comprovat per un professor de l'escola.

Al formulari de matriculació teniu l'import anual del curs del vostre fill/a, però per no dificultar l'accés el pagament del curs es fracciona en 5 vegades, juliol, octubre, desembre, febrer i abril. Si un alumne es dóna de baixa de l'escola, no se li presenta cap rebut més però no li serà retornat cap import.

Cal comprovar si compliu les condicions per rebre una bonificació sobre el preu públic al document publicat al respecte a la nostra web. La sol·licitud s’ha de fer dintre els 15 dies després de formalitzar la matrícula per a alumnes nous o entre les dates indicades per alumnes de l’escola.

Depèn del cicle:

 • Segon cicle (de 7 a 8 anys) han de fer instrument i llenguatge musical
 • Tercer cicle (de 9 a 11 anys) han de fer instrument, llenguatge musical i com a mínim una agrupació
 • Quart cicle (de 12 a 15 anys) han de fer instrument i com a mínim una agrupació. No és obligatori fer llenguatge musical, però el tutor ens aconsellarà sobre la idoneïtat de fer-ne o no.
 • Cicle de Joves (16 a 19) han de fer instrument i com a mínim una agrupació
 • Adults. En aquesta franja disminueix la subvenció que rep l'alumne i normalment els alumnes es queden fent alguna agrupació tot i que també tenen la possibilitat de seguir fent instrument.

En cap cas es pot fer únicament llenguatge musical.

Una vegada assignada una plaça pública a un alumne aquest no pot canviar d’instrument excepte que per algun impediment físic el tutor consideri que l’alumne té un impediment que li permet progressar.

No. Es considera que és pedagògicament beneficiós per l’alumne mantenir una mateixa línia d’aprenentatge.

Si un rebut ha estat retornat per la vostra entitat financera, rebreu un correu amb un document PDF adjunt incorporant un codi de barres, amb el que haureu d'anar a fer un pagament al caixer automàtic. Que tingueu un rebut tornar no té cap cost addicional, però és indispensable estar al corrent de pagament per poder fer la matrícula del nou curs.

Les famílies han de recollir als alumnes al replà de l’escala.

Els lavabos de l'escola són d'us exclusiu per a alumnes i personal d'aquesta.

Únicament per alumnes que volen entrar a primer cicle i primer curs de segon cicle, nens de 5 a 7 anys. La meitat més 1 de les places oferides per aquestes edats es reserven a nens i nenes amb germans a l'escola. Això vol dir que tenim dues llistes de sol·licitants, una amb germans a l'escola i un altre per al públic general.

Com no existeixen suficients escoles de música municipals a Barcelona per donar un servei equitatiu a tots els ciutadans i ciutadanes no s’apliquen criteris de proximitat per accedir a aquestes.

Com a escola pública el nostre objectiu es oferir estudis musical al màxim de nens i nenes, per aquest motiu no pot fer més d’un instrument.

Els alumnes que accedeixen als cursos a partir de segon curs de segon cicle (8 anys), faran una prova d’aptituds que pot ser amb instrument o sense. En els casos en els quals es demanen coneixements previs cal tenir nivell d’instrument

L’Escola té una coral d’adults i des de l’AMPA s’organitza una orquestra d’ukeleles per a pares i mares d’alumnes.

S'ofereixen places de coral per alumnes que no cursen el programa de l'Escola, però aquestes places no comporten avantatges ni punts afegits a l'hora d'accedir a l'oferta.

L'Escola no té instruments de segona mà, però l'AMPA ofereix un servei de compravenda d'instruments. Com les transaccions es duen a terme entre alumnes o exalumnes de l'escola, els tutors d'instrument poden revisar el bon estat de l'instrument.

El procés d'inscripció té dues opcions, places oferides i llista d'espera.

Les places oferides són les places que sabem amb seguretat que estaran disponibles pel curs vinent. Es farà el sorteig o la prova, s'assignaran les places i els alumnes començaran les seves classes al setembre. Inscriure un nen o nena a la llista d'espera vol dir que demanem accedir a una plaça que actualment està ocupada i únicament en el cas que un alumne de l'escola que estudi l'instrument i tingui l'edat del sol·licitant es farà el sorteig o les proves pertinents. Si en el futur es produeix una baixa podrem accedir a la plaça, i serà l'escola qui ens posarem en contacte amb les famílies.

Podeu fer dues sol·licituds d'instrument: una a places oferides i una altra a llista d'espera. Però si obteniu plaça oferida, sortiu de la de llista d'espera. També podem fer la sol·licitud a la llista d'espera en l'opció qualsevol instrument. Això vol dir que quan una llista de sol·licitud d'un instrument en concret queda buida fem servir la de qualsevol instrument. Volem remarcar que és molt difícil que ens truquin per un instrument popular, ja que la llista de sol·licitants és prou llarga, normalment són instruments no tan populars però per això més agraïts.

Si no acceptem la proposta de l'escola som eliminats de la llista qualsevol instrument i una vegada que estem matriculats no podrem canviar d'instrument.

Podem fer la sol·licitud a la llista d'espera en l'opció qualsevol instrument Això vol dir que quan una llista de sol·licitud d'un instrument en concret queda buida, fem servir la de qualsevol instrument. Volem remarcar que és molt difícil que ens truquin per un instrument popular, ja que la llista de sol·licitants és prou llarga, normalment són instruments no tan populars però per això més agraïts.

Si no acceptem la proposta de l'escola, som eliminats de la llista de qualsevol instrument.

El departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya contempla la convalidació d'assignatures per simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música.

Cal fer un mínim de 3 hores lectives a l'escola. Heu de fer la vostra sol·licitud al Coordinador Pedagògic o a Secretaria.

Els nens i nenes participen en els intercanvis a partir de quart cicle, és a dir, nens i nenes amb una edat mínima de 12 anys.

 • Resguard d'inscripció
 • DNI per a alumnes a partir de 14 anys (original i fotocòpia)
 • Llibre de família o altres documents referits a la filiació (original i fotocòpia)
 • Documentació pare, mare o tutor/a legal DNI / Targeta de residència / Acreditació alternativa (original i fotocòpia)
 • Padró (acreditació d’empadronament)
 • 1 fotografia de l’alumne de mida carnet
 • Fotocòpia document on aparegui del compte bancari on es domiciliarà el pagament
 • Dades bancàries. Document SEPA

Heu de fer el procés de sol·licitud de plaça omplint el formulari online que apareix a la web de l’escola al període establert de preinscripció. Els sol·licitants de primer cicle i de segon cicle primer curs han d’esperar al resultat del sorteig i els alumnes que accedeixen als cursos a partir de segon curs de segon cicle (8 anys), faran una prova d’aptituds que pot ser amb instrument o sense.

A partir dels 8 anys, i quan l'oferta així ho indiqui, els nois i noies hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d'aquest exercici és conèixer el nivell musical dels nois i noies per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.

Quan es requereixin coneixements previs d'instrument s'haurà de:

 • Tocar amb l'instrument pel qual sol·licitem l'admissió, una peça que conegui (pot portar partitura)
 • Llegir una partitura

L'exercici es realitzarà davant de dos professors o professores de l'escola, que faran valoració del seu coneixement musical.

En cas de no requerir coneixements previs d'instrument o en el cas que el sol·licitant no tingui coneixements del mateix, la prova d'instrument serà substituïda per un exercici musical que pot consistir en:

 • Cantar una cançó que conegui.
 • Moure's seguint una pulsació.

L'exercici musical es valorarà fins a 10 punts. Les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d'aquesta llista s'assignaran les places oferides i la resta d'aspirants constituiran la llista d'espera de l'oferta corresponent.