You are here

El Programa de Regeneració Urbana de Barcelona és una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions que afecten tant edificis com teixits urbans, quan existeixin situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions, i tenen caràcter integrat en articular-hi mesures socials, ambientals i econòmiques.

L’Ajuntament de Barcelona vol aconseguir un desenvolupament urbà que transcendeixi les consideracions habituals de la rehabilitació integral (millores en habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica) en donar solucions específiques per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació del canvi climàtic i la resiliència.

Podeu consultar els documents relatius a la identificació dels àmbits establerts i diagnosi de les vulnerabilitats específiques per aquest conjunts d'acord amb el marc del Programa de Regeneració Urbana, mijancant aquests enllaços: memòria i annexos.
 

Els eixos estratègics

  • Millorar la qualitat del medi urbà.
  • Afavorir un ús eficient dels recursos.
  • Garantir la cohesió i el benestar social.
  • Promoure la diversitat funcional i social.
  • Reforçar la integració i l’equilibri territorial.

Les etapes generals del programa

Per tal d’identificar els àmbits de vulnerabilitat residencial, l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat els estudis que han permès establir-ne uns punts de partida o proves pilots (El Besòs i El Maresme i La Trinitat Vella), la qual cosa permetrà engegar “laboratoris urbans” per a la implantació de futurs àmbits d’actuació.

La Informació i difusió dels avantatges del programa es fa directament a la ciutadania resident en l’àmbit de regeneració, mitjançant la promoció de sessions de participació del veïnat i de treballs de camp per tal de recollir-ne les principals inquietuds. El programa contempla la implementació d’un punt d’informació permanent en el barri/àmbit on volem intervenir.

La inspecció, què comprèn tant els elements comuns dels edificis (estructura, façanes, cobertes, instal·lacions...) com l’interior dels habitatges es farà a finques escollides expressament per tal que siguin representatives de totes les que hi ha a l’àmbit. L’Ajuntament es fa càrrec del 100% del cost de la campanya i garanteix la realització de mesures cautelars, si s’escauen. Amb el resultat de la campanya, l’Institut Municipal d’Urbanisme dissenyarà un pla d’acció del conjunt del barri.

Consisteix a donar acompanyament i suport als veïns i veïnes durant tot el procés, mitjançant la constitució de comunitats (en cas de no haver-les), la resolució de dubtes i conflictes, l’incentiu de la cultura de manteniment, l’assessorament sobre les convocatòries d’ajuts i la tramitació dels expedients, els estudis de fiscalitat, les gestions administratives, i les fonts de finançament, entre d’altres.

Els informes de la campanya d’inspeccions donaran les dades necessàries perquè l’IMU delimiti les zones del programa o PAUs (polígons d’actuació urbanística) i s’encarregui de redactar el o els projectes econòmics, d’edificació i urbanització necessaris per a assolir els objectius (d’habitabilitat, mediambientals, urbanístics, socials i econòmics) de la regeneració posada en marxa.

Els treballs a les finques de les comunitats que s’hagin adherit al programa de Regeneració començaran a mesura que es vagin aprovant i tramitant els projectes. L’Institut Municipal d’Urbanisme s’encarregarà d'informar i executar aquestes obres. Les obres d’urbanització poden executar-se de manera independent o en funció de les necessitats de les obres d’edificació.

Qui ho fa?

L’Institut Municipal d’Urbanisme gestiona tant l’execució i coordinació del programa com la comunicació amb els potencials beneficiaris, en coordinació amb altres ens de l’Ajuntament.
El programa de regeneració urbana forma part de l’Estratègia de desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI) Eix Besòs, i està cofinançada amb fons europeus FEDER.

Conegueu els projectes en marxa

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Urbanisme ha iniciat el procés de Regeneració Urbana en aquests àmbits; conegueu-ne les característiques i l’estat de desenvolupament de:

Projectes en marxa

— La Trinitat Vella 

— El Besòs i El Maresme 

— Canyelles 

 

 

 

 

 

 

Més informació

Oficina de Regeneració Urbana del Besòs i el Maresme
Centre Cívic Besòs

Rambla de Prim, 87-89 / Tel. 932 564 935
Horari d'atenció al públic: Dimarts i dijous, de 16.00 a 19.00 h

Oficina de Regeneració Urbana de La Trinat Vella
Centre Trinitat Vella

Espai Via Bàrcino
Carrer Foradada, 36  / Tel. 93 345 70 16

Horari d'atenció al públic: Dimecres de 9.00 a 15.00 h i dijous de 15.00 a 21.00h
inforegeneraciourbana@bcn.cat

 

Taules de regeneració urbana

L’objectiu de les Taules de regeneració urbana, convocades per l’Àrea d’Ecologia Urbana, és crear un espai territorial d’informació, diàleg i seguiment dels projectes de regeneració urbana promoguts per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i de la mà dels districtes.