You are here

L’IMU i la UPC sumen esforços per a la creació de la Càtedra de Regeneració Urbana

IMU/UPC: sumant esforços per a la Regeneració Urbana al territori

L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) signen un conveni de col·laboració a través del qual creen l’anomenada ‘Càtedra de Regeneració Urbana’, orientada a la formació, recerca, transferència de coneixement i divulgació científica en l’àmbit de la regeneració urbana. Aquest conveni tindrà una vigència de tres anys (pròrroga d’un any fins a un màxim de quatre anys) a partir de la data de la seva signatura, i rebrà una aportació de 30.000€ anuals.

El passat 28 d’abril, l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van signar un conveni mitjançant el qual les dues parts creen la Càtedra Urbana de Regeneració Urbana, comprometent-se a col·laborar en activitats de suport a la docència, R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació), transferència de coneixement i divulgació científica relacionades amb la regeneració urbana.

La Càtedra de Regeneració Urbana (d’ara en endavant, la Càtedra, i que s’ubicarà al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) d’aquesta universitat, tindrà un àmbit d’actuació transversal entre les unitats de la UPC que incideixen en els temes que aquesta té com a objecte.

Els punts més importants en què es desplega seran:

  • Estructurar la Càtedra sobre la base dels col·laboradors següents: un director/a d’aquesta, que ha ser professor/a de la UPC; un codirector/a per part de l’IMU, que ha de ser el gerent de l’Institut; resoldre els problemes d’interpretació i aplicació que es puguin plantejar en l’execució d’aquest conveni; així com en cas de resolució del conveni, proposar la continuació o la manera i termini de finalització de les actuacions en curs; i definir i organitzar les activitats objecte del conveni present.
  • El director de la Càtedra serà el responsable del conveni i es responsabilitzarà de la justificació de les despeses i de la confecció d’un informe de les activitats realitzades o fitxa tècnica anual.
  • La vigència del conveni serà de tres anys a partir de la data de la seva signatura, amb prórroga d’una vegada per un any, i fins a un màxim de quatre anys.
  • L’IMU realitzarà una aportació a la Càtedra de 30.000€ anuals. Aquest import es desglossa, principalment, en: beques de cooperació educatives, doctorat industrial, i per a estudiant de suport, publicacions, i producció de material per a una exposició.
  • Es respectaran en tot cas els drets morals dels autors, així com també els drets de participació.

Finalment, en un annex es detallen els tres tipus d’activitats a realitzar en aquesta Càtedra: formació i detecció de talent; recerca, transferència de tecnologia i suport a la innovació; i activitats de divulgació i difusió del coneixement.

Així, en el primer apartat, s’hi contempla la dotació de dues beques de cooperació educativa mitjançant pràctiques a l’IMU dins del Departament de Regeneració Urbana; i la presentació de Treballs de fi de Màster desenvolupats per l’ETSAB; la realització d’una conferència i una exposició.

En recerca: establiment de la temàtica d’aquests treballs en àmbits potencials de regeneració urbana dins del terme municipal de Barcelona; dotació d’una beca dins del Programa de Doctorat Industrial per a la realització d’una tesi doctoral (casuística dins del camp de la regeneració urbana); o la divulgació sobre la recerca feta per mitjà d’una publicació anual.

El document del conveni ha estat signat pel rector i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo Artiaga; i el gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, David Martínez García.

I en el tercer i últim apartat s’hi inclouen aquelles activitats de divulgació i difusió del coneixement en diferents formats, a través de jornades, concursos, publicacions, webs o altres canals de comunicació com Facebook o Twitter

PS: l’acte de presentació de la Càtedra de Regeneració Urbana es va fer aquest passat dilluns, 20 de juny, a la terrassa de l’edifici Coderch de la ETSAB (UPC).