El mandat de l'actual Corporació finalitza a les 24.00 h del 27 de maig de 2023. Els seus membres continuaran en funcions d'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en el cas dels càrrecs electes. En el cas del alts càrrecs, continuaran en funcions fins al moment del seu cessament o fins que cessi la persona que els ha nomenat. La presa de possessió dels càrrecs electes tindrà lloc el dissabte 17 de juny de 2023 o, per al cas que s'hagi interposat recurs contenciós electoral, el divendres 7 de juliol de 2023.

L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 

 • Joan Ramon Riera Alemany
  Regidor del Districte
 • Sara Jaurrieta Guarner
  Gerència del Districte
  • Jordi Verdaguer Gladich
   Guàrdia Urbana
  • Júlia Almansa Díez
   Direcció de Serveis Generals
   • Marta Mas Herranz
    Departament de Recursos Interns
   • Meritxell Cusí Pérez
    Departament de Serveis - Jurídics - Secretaria
   • Pilar de Luna Polo
    Departament de Comunicació
  • Iria Garcia Labandeira
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Albert Bassas Parcerisas
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Ivan Balmanya Balboa
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Berta Casajuana Riera
    Departament de Llicències i Inspecció