Ja es pot sol·licitar l'ajut econòmic Respir Plus per al suport en la cura de les persones grans

28/06/2020 - 23:40

GENT GRAN. Respir Plus és un programa d’ajuts econòmics per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i de les persones grans de qui tenen cura al seu domicili.

Respir Plus és un programa d’ajuts econòmics per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i de les persones grans de qui tenen cura al seu domicili. La data límit per fer la sol·licitud i tramitació finalitza el 15 de novembre de 2020.

Les persones grans poden sol·licitar una de les dues modalitats d’ajuts, que serviran per satisfer el pagament de:

1. Estades temporals limitades en centres residencials privats per a gent gran

 • L’ajut econòmic s’atorgarà en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 60 euros/dia i 45 dies l’any).
 • Les estades es poden distribuir al llarg de l’any, en tants períodes com es vulgui, en funció de les necessitats de les persones cuidadores.
 • Cadascun d’aquests períodes diferents de gaudiment poden ser en un mateix centre o en tants centres com la persona decideixi.
 • La persona sol·licitant ha de buscar el centre o els centres privats on gaudir de l’estada i acordar amb aquests les condicions i la forma de pagament.
 • El centre escollit pot estar a qualsevol indret de Catalunya i ha de figurar en el registre de centres residencials per a gent gran de la Generalitat de Catalunya.
 • Si la persona decideix gaudir d’una estada durant més dies del màxim previst o amb un cost superior a l’ajut atorgat, la diferència de cost anirà a càrrec seu.

2. Prestació de serveis privats d’atenció domiciliària per a persones grans

 • L’ajut econòmic s’atorgarà en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 14,50 euros/hora de servei, amb un màxim de 186 hores).
 • La persona sol·licitant ha de buscar l’empresa prestadora del servei i acordar-ne amb aquesta totes les condicions: preu/hora, servei prestat, dies de servei, etc.
 • L’empresa prestadora del servei ha d’estar donada d’alta en el registre d’establiments i serveis socials de la Generalitat de Catalunya (RESES) com a empresa de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
 • La totalitat de dies atorgats es poden gaudir en tants períodes diferents com la persona o família cuidadora desitgin.
 • El servei s’ha de prestar en el domicili habitual de la persona sol·licitant.

Només es pot escollir una de les dues modalitats d’ajuts de Respir Plus, i són incompatibles amb el gaudiment d’una estada al recinte de Llars Mundet del programa Respir de la Diputació de Barcelona.

REQUISITS DE LA PERSONA SOL·LICITANT*

 • Tenir més de 65 anys (excepcionalment, entre els 60 i els 65 anys. Consulteu les bases). Per fer el còmput, es tindrà en compte l’any de naixement:
  • Les persones nascudes l’any 1955 o abans compleixen el requisit.
  • Les persones nascudes entre l’any 1956 i 1960 poden constituir una excepcionalitat (que ha d’acreditar un professional).
  • Les persones nascudes l’any 1961 o més tard en queden directament excloses.
 • Estar empadronat o empadronada a la ciutat de Barcelona de manera continuada durant els cinc anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. El padró ha de ser continuat, però no necessàriament al mateix domicili.
 • Viure en un domicili particular (en queden excloses les persones que estan institucionalitzades en el moment de la sol·licitud).
 • Necessitar un suport continuat per dur a terme les necessitats bàsiques de la vida diària.
  • Aquesta condició queda directament acreditada en les persones que tinguin atorgat un grau II o grau III de dependència.
  • Poden constituir una excepció les persones que encara no disposen de la certificació de grau, però necessiten suport continuat (en aquests casos l’IMSS s’encarregarà d’acreditar-ho i la persona sol·licitant no haurà d’entregar cap informe acreditatiu).
 • Conviure amb la persona cuidadora. Aquest criteri variarà segons la modalitat d’ajut sol·licitada:
  • Per a estades en centres residencials per a gent gran: no és un requisit imprescindible, però determinarà el nombre màxim de dies a gaudir (45 dies si s’acredita amb el padró municipal que hi ha convivència, 35 dies si no s’acredita).
  • Per a servei privat d’atenció a domicili: és un requisit imprescindible que s’haurà d’acreditar amb el padró municipal.

* El sol·licitant ha de ser la persona gran, però pot fer el tràmit una altra persona en representació seva.

COM TRAMITAR-LO

Descarregueu el full de sol·licitud al web barcelona.cat/personesgrans, emplenar-lo i presentar-lo a qualsevol registre oficial, juntament amb la documentació especificada en les bases de la convocatòria.

Podeu sol·licitar els ajuts fins al 15 de novembre de 2020.

Si necessiteu ajuda o assessorament per fer el tràmit:

• OFICINA DE PRESTACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES

– Truqueu al telèfon: 93 256 56 48

– Adreceu-vos al carrer d’Aragó, 344, de Barcelona

• ESPAI BARCELONA CUIDA

– Truqueu al telèfon: 93 413 21 21

PROCÉS D’ATORGAMENT I JUSTIFICACIÓ

 • Les persones sol·licitants rebran una notificació que confirmarà l’atorgament o la denegació de l’ajut, com a màxim 90 dies després de l’entrada per registre de la sol·licitud.*
 • En el cas de les comunicacions favorables, s’informarà de l’import diari atorgat i del nombre de dies de residència o nombre d’hores de servei d’atenció domiciliària, en funció de la modalitat sol·licitada.
 • En cas de comunicació desfavorable, es notificarà el motiu de la denegació. La persona sol·licitant tindrà 10 dies hàbils des de la data de rebuda de la notificació per fer possibles al·legacions, que s’hauran de presentar sempre per registre oficial.
 • S’ha d’utilitzar el model facilitat amb la notificació d’atorgament per justificar l’ajut.
 • En cas que el cost del servei o estada resulti inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària només cobrarà l’import justificat.
 • El termini màxim per presentar les justificacions és el 20 de desembre de 2020.

* Les sol·licituds no es donaran per vàlides si no estan emplenades correctament. Si falten dades o alguna signatura, es requeriran a la persona sol·licitant.

La quantitat final que s’atorgarà a cada sol·licitant es calcularà en funció del nivell de renda disponible declarat per la persona gran, mitjançant el mateix document de sol·licitud. L’Ajuntament de Barcelona, en cas de considerar-ho necessari, farà una consulta autoritzada de les dades corresponents a la declaració de renda de la persona sol·licitant.

Per calcular-ho, es tindrà en compte el llindar mínim de rendes disponibles no computables i el topall màxim d’ingressos establert.