A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

B

B
B
B
B
B
B
B

C

C
C
C

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E

E
E
E
E
E
E

F

F
F
F

G

G
G
G
G
G

H

H
H
H
H
H
H

I

I
I
I
I
I
I

L

L
L
L
L

M

M
M
M
M
M

O

O
O

P

P
P
P
P
P
P

Q

Q
Q

R

R

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

T

T
T
T
T
T
T
T

V

V
V

A

Aliats/ades

Persones que no s'identifiquen com a LGTBI però que donen suport a la igualtat de les persones LGTBI.

Amor líquid

Fenomen lligat als valors culturals del capitalisme (individualisme i consumisme) que ha convertit les relacions en menys sòlides, fugaces i etèries. L'amor líquid es converteix en un bé de consum.

Amor romàntic

Fenomen social o culturalment construït basat en creences compartides sobre la suposada veritable naturalesa de l'amor de parella, sovint irracionals i impossibles d’acomplir i que poden generar relacions de dependència, desigualtat i tolerància cap a comportaments abusius que són la base de les violències masclistes.

Androgínia

Combinació de característiques masculines i femenines en una mateixa persona, anant més enllà del model binari (veure Binarisme). En l'actualitat és una forma d'expressió de gènere que defensa el potencial de dinamisme o 'fluïdesa dels gèneres'.

Arc de sant Martí

En anglès Rainbow. Emblema de l'orgull LGTBI. La seva forma d'expressió més utilitzada és una bandera, que es diu de vegades "la bandera de la llibertat" o “de l’orgull”.

Armari-estar dins l'armari

Expressió que descriu a lesbianes, gais i bisexuals que no declaren obertament la seva orientació sexual. Pot ser de manera total o parcial, depenent dels entorns en què es visqui obertament o no la pròpia orientació sexual.

Asexual

Persona que no sent atracció sexual per ningú.

Assetjament

Comportament no desitjat relacionat amb el sexe o el gènere d’una persona que té com a propòsit o produeix l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Assetjament sexual

El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

B

Barreres invisibles

Barreres que pateixen les persones amb discapacitat, especialment les dones i les nenes i nens amb discapacitat.

Bifòbia

Discriminació i censura cap a la bisexualitat i les seves pràctiques, afirmant la necessitat de pertànyer a l'homosexualitat o l'heterosexualitat (monosexualitat), considerant la bisexualitat com una postura indeterminada i intermèdia.

Binarisme (model binari)

Model que estableix dos únics gèneres: el masculí i el femení, i els atribueix a dos únics possibles sexes: el sexe femení va unit al gènere dona, i el masculí, al gènere home. Aquest sistema exclou les persones amb identitats i/o expressions de gènere diverses, i les persones amb cossos no normatius segons el model (com les persones intersex).

Bisexualitat

Orientació sexual en la qual una persona se sent atreta per els dos sexes, dones i homes.

Body Positivity

Moviment per a que les persones se sentin orgulloses del seu cos, fugint dels complexos promoguts pel patriarcat, el racisme o la indústria de la moda i l'estètica.

Bollera

Terme despectiu per lesbiana. Ha estat recuperat per algunes lesbianes, que se l’han reapropiat per reafirmar-se. Veure també marimacho.

Bullying

Terme anglès per designar Assetjament.

C

Ciberassetjament

Assetjament que s’exerceix a través de plataformes virtuals en l’entorn del ciberespai. Inclou agressions digitals com la difamació, el control, la usurpació de perfils, la sostracció de contrasenyes o la pornografia de revenja, entre d’altres.

Cisgenère

Persona en la qual el sexe de naixement encaixa exactament amb la seva identitat sexual.

Coeducació

Mètode educatiu basat en educar en la igualtat des de la diferència, possibilitant la llibertat d’expressar-se sense la mediació d’estereotips de gènere i donant suport a l’alumnat amb comportaments de gènere no normatius.

D

Delicte de discriminació

Delicte motivat per prejudicis cap a les persones considerades diferents. En la majoria dels Estats europeus l'homofòbia i la transfòbia, en tant que conductes expressives de l'odi cap a les persones LGTBI, poden arribar a ser constitutives d'aquesta classe de delictes.

Desigualtat interseccional

Desigualtat que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat i opressió com ara l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses, o l’origen nacional i/o ètnic, entre d’altres.

Despatologització de la transexualitat

La transexualitat és una categoria mèdica que ha classificat psiquiàtricament com a trastorn la diversitat d’identitats de gènere. Actualment els col·lectius en defensa els drets de les persones trans consideren que el fet trans no és un trastorn mental i lluiten per la seva despatologització.

Discriminació directa per raó de sexe

Situació desfavorable en què és tractada una persona per raó del seu sexe.

Discriminació múltiple

Discriminació que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat com ara l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses, l’origen nacional i/o ètnic, entre d’altres.

Disfòria de gènere

Sentiment de pertànyer a un gènere diferent del sexe de naixement. Gràcies a la lluita d'associacions LGBTI, la disfòria de gènere ha deixat de ser considerada una malaltia per part de l'Organització Mundial de la Salut. Es considera "incongruència de gènere" per a que pugui constar en els manuals i així, qui vulgui rebre tractament mèdic, el pugui rebre.

Diversitat funcional

Terme alternatiu al de “discapacitat” i de “minusvalidesa”, que vol ser menys negatiu.

Doble discriminació

Discriminació que es produeix per dos eixos de desigualtat a la vegada, per exemple, per raó de gènere i per discapacitat.

Doble jornada

Expressió que denuncia el temps que moltes dones es troben obligades a dedicar tant a les tasques domèstiques i de cura de les persones i familiars com al treball remunerat en el mercat formal o informal.

Drag

Home vestit de dona; dona vestida d'home; normalment amb fins d'entreteniment. La drag-queen és la reina de la festa i el drag-king el rei.

Drets humans

Criteris comunament acordats en la Declaració Universal de Drets Humans, el respecte ha de ser reconegut per a tothom, per exemple la justícia, la llibertat d'expressió i de moviment, la igualtat de tracte, la vida, la integritat física i moral, la dignitat, la intimitat, etc.

Drets sexuals i reproductius

Són Drets Humans amb la finalitat que totes les persones puguin viure lliures de discriminació, riscos, amenaces, coercions i violència en el camp de la sexualitat i la reproducció.

DSM

Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals.

E

Educació afectivo-sexual

Procés d'adquisició constant d'informació i formació d'actituds, creences i valors sobre la sexualitat, incloent les habilitats per comunicar-se efectivament i prendre decisions responsables.

Efeminat

Que mostra un caràcter, un aspecte o un comportament generalment atribuït a les dones.

Estereotip

Noció o imatge fixa que es té d'una persona o grup, basada en una simplificació excessiva d'alguns comportaments o trets observats en aquestes persones. Generalment els estereotips són negatius. Normalment s'espera que els nens i nenes es comportin segons els estereotips de gènere.

Estereotips de gènere

Els estereotips de gènere ens condicionen des de la infància per tal d’encaixar amb les pautes de comportament associades al gènere que es percep en nosaltres.

Estudis de gènere

Formació en ciències i humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, parant atenció en l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es basen.

Expressió de gènere

Forma i manera d'expressar-se, gustos i comportament que s'espera d’un determinat gènere, que ve imposat. Hi ha l'expressió de gènere masculí, l'expressió de gènere femení i per a les persones andrògines l'expressió de gènere és una barreja, que pot ser variable, de les dues.

F

Fals aliat

Home que s’autoanomena feminista però no es comporta com a tal.

Fal·locentrisme

Actitud basada en que el penis masculí és el centre de les relacions sexuals.

Família

Nucli de persones unides per parentiu o per relacions d'afecte. Actualment, i en la societat occidental, han augmentat les famílies amb figures parentals del mateix sexe, i els nens i nenes es declaren LGTBI en edats més primerenques, trencant el model de família nuclear heteronormativa. Això s'hauria de reflectir en els continguts i els recursos escolars.

G

Gai

Home que se sent atret emocional o físicament per altres homes.

Genderqueer

En anglès, un terme alternatiu per designar una persona que rebutja el model binari de presumpció de gènere vigent en la societat (veure androgínia).

Gènere

Conjunt de característiques socials, culturals, polítiques, psicològiques, jurídiques i econòmiques construïdes socioculturalment que la societat assigna a les persones de manera diferenciada, com a pròpies d’homes i dones.

Gènere fluid

Identitat transgènere, en la que una persona pot no identificar-se amb una sola identitat sexual, sinó que circula entre masculí, femení i/o també altres gèneres.

Grassofòbia

Opressió sistemàtica i estructural cap a les persones grasses, fruit de la mitificació dels cossos prims omnipresents a la societat actual (anuncis de televisió, talles de moda, mida de les butaques del cinema o del metro...).

H

Hetero

Straight en anglès, terme col·loquial que designa les persones heterosexuals (veure heterosexual).

Heteronorma

Règim social, polític i econòmic que imposa les pràctiques sexuals heterosexuals mitjançant diversos mecanismes mèdics, artístics, educatius, religiosos, jurídics, etc., i a través de diverses institucions que presenten l'heterosexualitat com a necessària per al bon funcionament de la societat i com l’únic model vàlid de relació sexoafectiva i de parentiu.

Heterosexisme

Presumpció que tothom és heterosexual i que l'heterosexualitat és la norma i allò que és desitjable. L’heterosexisme institucionalitzat provoca que les persones LGTBI se sentin invisibles o aïllades.

Heterosexual

Persona que se sent emocional o físicament atret per membres del sexe oposat.

Homofòbia

Por irracional, odi, intolerància, prejudici o discriminació contra les persones LGTBI.

Homosexual

Persona que se sent emocional o físicament atret per membres del mateix sexe.

I

Identitat de gènere

Què ens sentim, és a dir: home, dona o una altra opció.

Identitat sexual

Sexe o gènere amb el qual una persona s'identifica (home, dona, masculí o femení). No és el mateix que orientació sexual: una persona a qui s'assigna en el moment de néixer el sexe home, pot sentir-se dona i tenir relacions amb homes o amb dones.

Igualtat

Concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades igual i tenir els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment del seu sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, religió, ideologia, etc.

Igualtat d'oportunitats

Concepte segons el qual totes les persones han de tenir les mateixes oportunitat en l'accés a l'ocupació, als serveis socials, a l'habitatge, a la sanitat, etc., independentment del seu sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, religió, ideologia, etc.

Interseccionalitat

Perspectiva analítica i política que permet entendre i respondre a les maneres com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests creuaments contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi.

Intersexual

Persona que neix amb característiques genitals d’home i de dona. Els seus cromosomes no s’adeqüen al model binari XY o XX. També conegudes vulgarment com “hermafrodites”. Normalment, el sexe de naixement de molts nens que neixen intersexuals es defineix amb cirurgia. Això sol provocar després disfòria de gènere (veure disfòria de gènere).

L

Lesbiana

Dona que se sent emocional o físicament atreta per altres dones.

Lesbofòbia

Por, odi, intolerància, prejudici o discriminació contra les lesbianes. Com amb l’homofòbia, es pot parlar de lesbofòbia interioritzada i lesbofòbia institucionalitzada(veure homofòbia).

LGTBI

Abreviatura de Lesbianes (L), Gais (G), Transsexuals (T), Bisexuals (B) i Intersexuals (I).

Llenguatge inclusiu

És un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat. El llenguatge no sexista pretén evitar un ús del llenguatge que tendeix a invisibilitzar o amagar la presència o actuació de les dones. Per exemple, incloent el femení en el llenguatge (els i les alumnes, per exemple), o bé cercant l’ús de paraules neutres (l’alumnat).

M

Marieta

Terme despectiu que designa un home gai o bisexual. El terme en anglès significa "feix de llenya". Es pensa que està relacionat amb una tradició medieval de llançar als "sodomites" al foc mentre els criminals convictes eren executats a la foguera.

Marimacho

Terme despectiu per lesbiana. Algunes lesbianes s'han reapropiat del terme en anglès dyke i el fan servir per afirmar-se. Veure també bollera.

Matrimoni forçat

És aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de, com a mínim, una de les persones contraents, per la intervenció de terceres persones de l'entorn familiar (sovint dels progenitors), que s'atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi, contravenint els requisits de la institució matrimonial que, segons la nostra legislació, no existeix sense consentiment, ni pot celebrar-se sota condició, termini o mode. Es considera que el consentiment està viciat quan no es dona de manera lliure i voluntària. Sovint aquest matrimoni té com objectiu dur a terme altres menes d'explotació.

Model o concepció mèdica o de patologització

Model que considera que l'orientació sexual o la discordança entre sexe i gènere és una qüestió mèdica, patològica.

Model o concepció social

Model que considera l'orientació sexual i/o la discordança de gènere com a part de la diversitat de la raça humana i no com una malaltia.

O

Orientació sexual o Sexualitat

Atracció emocional, romàntica, i/o sexual cap a persones del mateix sexe o del sexe oposat. En gran mesura, els nostres gustos estan dirigits per l’educació rebuda, la qual cosa ens encamina cap a l’heterosexualitat.

Outing (a algú)

Verb que en anglès significa treure de l'armari o revelar que una persona és LGTBI en contra de la seva voluntat (veure armari).

P

Pansexual o omnisexual

Persona que se sent atreta per altres persones independentment del seu gènere.

Patriarcat

Forma d'organització social, política i econòmica on les dones són confinades en l'espai privat i a la funció reproductora, mentre que els barons es reserven l'espai públic.

Prejudici

Creença, opinió o judici preconcebut sobre un grup de persones.

Prevenció del sexisme

Accions de sensibilització per reduir la incidència del sexisme i per no normalitzar-lo, per tal d’evitar les seves conseqüències més extremes (veure sexisme).

Prostitució forçada

Terme utilitzat per referir-se al terme legalment conegut com tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual (vegeu "tràfic d'éssers humansamb fins d'explotació").

Putofòbia

Odi o aversió cap a les persones que exerceixen la prostitució.

Q

Queer

Corrent social que fuig de les identitats estàtiques binàries, entenent que les persones transiten entre els gèneres. També considera que la raça, la classe social, el lloc de naixement i el gènere generen jerarquies socials.

Questioning

Persona que es qüestiona entorn a la seva orientació sexual.

R

Reassignació de sexe (cirurgia)

Intervenció mèdica per al canvi del sexe físic, incloent els genitals. També anomenada reafirmació de sexe.

S

Serofòbia

Estigma que envolta les qüestions relatives al VIH-Sida i especialment a les persones seropositives.

Sexe

Conjunt de característiques físiques, biològiques i anatòmiques de les persones que neixen com a homes i dones.

Sexe biològic

Fins a la setena setmana de gestació no existeix una diferenciació de sexe. En la majoria dels casos es produeix un desenvolupament de vagina/úter o de penis/testicles. Però algunes persones desenvolupen característiques dels dos sexes biològics.

Sexisme

Sistema que defineix les persones segons el seu sexe, les jerarquitza i manté unes normes de comportament que corresponen aquestes dues úniques possibilitats identitàries. Aquesta estructura subordina les dones i exclou persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos que estan fora de la norma de gènere.

Sexpreading

Difondre fotos amb contingut sexual d’una/es altra/es persona/es sense el seu consentiment. És un acte violent i denunciable.

Sèxting

Pràctica sexual que consisteix en enviar de manera consentida fotos o vídeos amb contingut sexual sobre si mateix/a a una altra persona.

Sextorsió

Forma d’extorsió sexual en què una persona rep xantatge o amenaces perquè enviï una foto de sí mateixa amb contingut sexual.

Sortir de l'armari

Pas que donen les persones amb una orientació sexual no normativa per declarar-la obertament (veure armari).

Straight

Hetero. En anglès, terme col·loquial que designa les persones heterosexuals.

Straight acting

Literalment, persones que volen semblar heterosexuals. Designa a les persones LGBTI que no mostren actituds o comportaments assignats per la societat.

T

Tràfic d’éssers humans amb fins d'explotació

És un delicte contra els drets humans i es defineix per la captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones (sense necessitat de traspassar fronteres) recorrent a l’amenaça, l’ús de la força o altres formes de coacció amb la finalitat d’explotació per a treballs o serveis forçats, per a servitud, extracció d'òrgans, per fer actes delictius, per a esclavitud o pràctiques anàlogues, o per a prostitució forçada.

Trans

Terme menys restrictiu i més neutre que el de transsexualitat que aspira a oferir un camp més ampli i despatologitzant que el mot transsexual, acollint altres identitats no polaritzades entre home i dona.

Transfòbia

Odi, por, intolerància, discriminació o prejudici irracional contra les persones trans. Pot manifestar-se en forma d'abús verbal, emocional, físic i sexual contra les persones trans.

Transsexualitat

Categoria mèdica que ha servit per classificar psiquiàtricament com a trastorn la diversitat d’identitats de gènere. Hi ha diverses identitats de gènere que no es corresponen amb aquesta la necessitat d’intervenció hormonal i de cirurgia i que se senten excloses de la denominació de transsexual.

Transversalitat de gènere

Integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la política i la societat, posant atenció a la realitat diferenciada i desigual de les dones i els homes i dissenyant actuacions que s'hi adaptin o hi donin resposta.

Tranvestit/da

Persona que es vesteix amb roba que s'associa al sexe oposat al seu de naixement. Pot donar-se en públic o en privat, ocasionalment o contínuament. No té a veure amb la seva orientació sexual.

Treball sexual

Activitat que inclou una transacció econòmica per mantenir relacions sexuals. El treball sexual és una activitat voluntària que pot ser exercida tant per homes com per dones i persones trans.

V

Victimització secundària o revictimització

Maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions desencertades provinents d’altres agents implicats.

Violència simbòlica

Violència que s’exerceix a través del conjunt d’estructures de pensament, culturals i socials d’un determinat grup en un determinat moment. La violència simbòlica contra les dones les oprimeix i invisibilitza.