Aquí trobaràs un recull dels drets de les persones LGBTI per garantir-ne el respecte i un tracte digne. Pren-ne nota.

Formació i sensibilització dels i les professionals

Els i les professionals de la salut, de l’educació, del món laboral, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l’esport i el lleure i de la comunicació tenen dret que les administracions públiques catalanes els garanteixin una formació i sensibilització adequades com a professional de tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació.

Enllaços relacionats

Els i les professionals de la salut, de l’educació, del món laboral, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l’esport i el lleure i de la comunicació tenen el deure de denunciar una situació de risc o la sospita fonamentada de discriminació o violència per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Enllaços relacionats

Educació

Tens dret a la coeducació, és a dir, que la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius, a través de:

 • Mecanismes de detecció de situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per la seva orientació sexual o identitat de gènere.
 • Plans d’acció tutorial i reglaments de convivència dels centres educatius. 

 • Materials escolars, educatius i formatius. 


Això afecta els centres i les entitats de formació, l’educació d’adults, la formació de mares i pares, les activitats esportives escolars, les activitats de lleure infantil i juvenil i les universitats.

Enllaços relacionats

Cultura, lleure i esport

Tens dret que les administracions públiques de Catalunya vetllin per la incorporació d’activitats per a la no discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en:

 • Certàmens culturals i activitats esportives.
 • Projectes sobre la recuperació de la memòria històrica.
 • Espectacles i produccions culturals infantils i juvenils.
 • Recursos didàctics i fons documentals en l’educació no formal.
   

Enllaços relacionats

Tens dret que les administracions públiques de Catalunya:

 • Promoguin i difonguin bones pràctiques de les associacions i les empreses d’educació en el lleure i de les entitats juvenils en relació amb els principis d’igualtat, respecte i tolerància.
 • Garanteixin la lliure participació i un tracte correcte cap a les persones LGBTI a les competicions esportives, amb la implicació de les federacions esportives.
 • Ampliïn les funcions de l’Observatori Català de l’Esport pel que fa a les accions contra la violència i la discriminació en l’àmbit esportiu i la recollida de les bones pràctiques de sensibilització dels clubs, les agrupacions i les federacions esportives.
 • Permetin l’accés a bibliografia específica sobre la temàtica LGBTI.
 • Adoptin mesures per evitar que es puguin cometre actes homofòbics, bifòbics o transfòbics en espectacles i activitats esportives. 

   

Enllaços relacionats

Mitjans de comunicació

Tens dret que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya:

 • Garanteixi que el codi deontològic dels mitjans de comunicació respecti els principis d’aquesta llei pel que fa al respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere i les diverses expressions afectives.
 • Faci recomanacions sobre com referir-se a l’homosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la intersexualitat. 

 • Vetlli perquè els continguts dels mitjans i la publicitat siguin respectuosos amb les persones LGBTI.
 • Vetlli perquè els mitjans de comunicació tractin amb normalitat la diversitat d’opcions afectives i sexuals i de models diversos de família i d’identitat o expressió de gènere, de manera que s’afavoreixi la visibilitat de referents positius.
 • Vetlli perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i pel que fa als models de família.
 • Faci un seguiment de les informacions que no respectin la diversitat sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, i informar-ne a la Sindicatura de Greuges, al Parlament i al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. 


Enllaços relacionats

Salut

Tens dret que el sistema sanitari de Catalunya tingui en compte les necessitats específiques de les persones LGBTI, per garantir-los el dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels serveis de salut en condicions d’igualtat. També ha de garantir que els membres de parelles estables, amb independència de la seva orientació sexual o identitat de gènere, tinguin els mateixos drets que la normativa sectorial sanitària reconeix als cònjuges o familiars més propers.

Tens dret que les administracions públiques catalanes:

 • Vetllin perquè la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia.
 • Elaborin polítiques de salut pública que vetllin pel dret a la salut de les persones LGBTI, amb l’adaptació dels protocols establerts, si escau.
 • Garanteixin estratègies específiques per afrontar els problemes de salut específics de les persones LGBTI, respectant el dret a la intimitat dels afectats.
 • Creïn mecanismes de participació de les persones, entitats i associacions LGBTI en les polítiques relatives a la salut sexual.
 • Garanteixin l’estudi, la recerca i el desenvolupament de polítiques sanitàries específiques per a persones LGBTI.
 • S’assegurin que la documentació administrativa i els formularis mèdics s’adeqüen a la diversitat de models de famílies i a la diversitat per identitat de gènere.

Enllaços relacionats

Tens dret que les administracions públiques catalanes:

 • Promoguin pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques lícites i respectuoses, mai aversives, pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
 • Fomentin l’ús de mètodes preventius per garantir pràctiques sexuals segures i evitar infeccions de transmissió sexual.
 • Facin accions de promoció de la salut, sensibilització i prevenció del VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual.

Enllaços relacionats

Tens dret que les administracions públiques catalanes incorporin al sistema sanitari l’atenció integral a persones transgènere i a persones intersexuals i defineixin els criteris d’accés al tractament hormonal i a la intervenció quirúrgica.

Enllaços relacionats

Tens dret que les administracions públiques catalanes garanteixin a les dones lesbianes la igualtat d’accés a les tècniques de reproducció assistida.

Enllaços relacionats

Acció social

Tens dret que les administracions públiques catalanes posin especial cura al suport a adolescents i joves LGBTI que estiguin en risc d’exclusió social, per prevenir situacions que posin en perill la seva vida o la seva salut. Així mateix, la Generalitat ha d’impulsar mesures i accions de suport a adolescents i joves LGBTI que hagin marxat de casa per maltractaments físics o psicològics.

Enllaços relacionats

Tens dret que s’estableixin mesures per prevenir la discriminació múltiple de les persones LGBTI i evitar-ne l’exclusió social.

Tens dret que als serveis socials o a les residències per a la gent gran es vetlli per no discriminar per motius d’orientació sexual o identitat de gènere.

Tens dret que a les residències o a altres equipaments en què es diferencien els espais per sexes es procuri que les persones transgènere puguin utilitzar l’espai del gènere amb el qual s’identifiquen.

Enllaços relacionats

Ordre públic i privació de llibertat

Tens dret que el Govern:

 • Estableixi les mesures pertinents per garantir un tracte i una estada adequats de les persones LGBTI a les dependències policials.
 • Estableixi normes d’identificació i escorcoll per a persones transgènere d’acord amb la identitat sentida.
 • Permeti i faciliti a les persones transgènere detingudes o internes que continuïn el seu tractament mèdic o hormonal.
 • Garanteixi que les persones internes transgènere als centres penitenciaris siguin tractades de manera adequada al gènere amb el qual s’identifiquen.
 • Garanteixi que en la formació inicial i continuada del personal de seguretat (policies locals, cos de Mossos d’Esquadra i personal penitenciari, etcètera) es tracti la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, i també la normativa que protegeix les persones LGBTI.

Enllaços relacionats

Tens dret que el Govern:

 • Apliqui un protocol per tractar íntegrament i adequadament les víctimes d’agressions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Promogui la denúncia per part de les víctimes de violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Enllaços relacionats

Participació i solidaritat

Tens dret que la Generalitat promogui la lluita pels drets de les persones LGBTI en les polítiques de cooperació i foment de la pau:

 • Introduint la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere com una àrea més de treball en l’àmbit de la immigració.
 • Donant suport a les persones que han patit persecució o represàlies en els seus països d’origen.
 • Mantenint contacte amb el conjunt de representants de les creences religioses que conviuen a Catalunya.

Enllaços relacionats

Mercat de treball

Tens dret que el departament competent en matèria de treball tingui en compte, en les seves polítiques, el dret de les persones a no ser discriminades per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Les empreses han d’adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.  El Govern ha de promoure que les empreses adoptin de forma voluntària plans d’igualtat i no discriminació de les persones LGBTI, amb el suport tècnic necessari. 


Tens dret que el Departament de Treball:

 • Garanteixi la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i el ple exercici dels drets de les persones LGBTI, en la contractació i en les condicions de treball i ocupació, al personal de l’Administració de la Generalitat.
 • Impulsi accions per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació a les empreses: incorporar criteris d’igualtat d’oportunitats en les convocatòries de subvenció o incentivar els sindicats i les empreses a fer campanyes de sensibilització.
 • Fomenti la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en compte la realitat de les persones LGBTI en el sector públic i privat i d’un distintiu per a les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i no discriminació.
 • Promogui la formació del personal responsable de la inspecció de treball i de la prevenció de riscos laborals sobre les discriminacions que poden patir les persones LGBTI i la diversitat d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
 • Insti els i les responsables de la inspecció de treball a informar dels casos de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Impulsi espais de participació i campanyes divulgatives específiques en col·laboració amb les associacions LGBTI.

Enllaços relacionats

Tens dret que el Departament de Treball:

 • Promogui la inserció laboral de les persones transgènere.
 • Impulsi noves maneres de gestionar el temps de treball i de conciliar la vida laboral, personal i familiar.

Enllaços relacionats

Famílies

Com a família, teniu dret a la protecció jurídica que determina la llei, que empara les relacions familiars derivades del matrimoni, de la convivència en parella estable i de les famílies monoparentals.

Teniu dret que, en la valoració de la idoneïtat en els processos d’adopció, no hi hagi discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

En cas de mort d’un membre d’una parella estable, l’altre membre de la parella té els mateixos drets que els matrimonis a participar en la identificació del cadàver, l’enterrament i a rebre’n els objectes personals, entre altres tràmits necessaris.

Teniu dret que el servei d’atenció integral, en coordinació amb els governs locals, atengui les víctimes de violència masclista i les persones LGBTI que pateixen discriminació en l’àmbit familiar. Les administracions públiques de Catalunya han de procurar que la documentació administrativa s’adeqüi a les relacions afectives de les persones LGBTI i a la diversitat de famílies. 


Enllaços relacionats

Teniu dret que els òrgans competents de la Generalitat en matèria de família i igualtat i els ajuntaments facin campanyes d’informació dirigits a les famílies amb l’objectiu de:

 • Divulgar les diverses realitats afectives i de gènere.
 • Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Promoure la igualtat de tracte de les persones LGBTI més vulnerables, com els adolescents, el jovent i les persones grans.

Enllaços relacionats

Persones transgènere i intersexuals

Tens dret que les administracions públiques de Catalunya, i especialment les de l’àmbit educatiu i universitari, hagin d’establir per reglament les condicions perquè les persones transgènere i les intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat. També han de garantir el secret de les dades sobre la identitat de gènere.

Enllaços relacionats

Tens dret que es garanteixin els drets a consulta i a informació específica a les persones transgènere i les intersexuals en àmbits com l’accés al mercat de treball, els tractaments hormonals i les intervencions quirúrgiques o la salut sexual i reproductiva.

Enllaços relacionats

Com a persona transgènere o intersexual, tens dret a acollir-te al que estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de trastorn d’identitat de gènere ni cap tractament mèdic.

Enllaços relacionats

Dret a la igualtat de les persones LGBTI

És el dret que tenen totes les persones de reclamar a jutjats i tribunals que iniciïn un procés per obtenir una resolució motivada.

Segons cada cas, caldrà:

• Adoptar mesures necessàries per aturar la discriminació.
• Adoptar mesures cautelars.
• Prevenir futures violacions.
• Indemnitzar pels danys causats.
• Restablir la persona perjudicada per tal que pugui tornar a exercir el seu dret.

Enllaços relacionats

L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en cap cas discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Els criteris i les limitacions de les condicions, tant d’accés com d’estada, han de ser visibles mitjançant rètols a les entrades.

Les persones titulars d’establiments i espais oberts al públic i els organitzadors d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir l’accés o a expulsar les persones que:

 • Violentin de paraula o de fet altres persones per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.
 • Exhibeixin públicament símbols, indumentària o objectes que incitin a la violència, a la discriminació o a l’homofòbia, la bifòbia o la transfòbia.

Enllaços relacionats

Les administracions públiques han de garantir el dret de les persones LGBTI a rebre informació i assistència jurídica especialitzada relacionada amb la discriminació i els diversos tipus de violència contra elles.

També han de garantir la protecció integral immediata a les persones LGBTI víctimes de violència o discriminació.

Enllaços relacionats

Si una persona denuncia discriminació per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere i aporta indicis fonamentats, correspon a la part demandada demostrar que no ha vulnerat el principi d’igualtat.

Aquest principi no s’aplica en procediments penals ni administratius sancionadors.

L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de la part, pot demanar informes als òrgans competents en matèria d’igualtat.

Enllaços relacionats