Comissions de seguiment

El Plenari del Consell Municipal en la seva sessió ordinària del dia 31 de març de 2017 va aprovar la proposició dels Grup municipal Demòcrata de creació d’una comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries.

L’objecte de les comissions és fer un seguiment i valoració de la mobilitat per l’Avinguda Diagonal i estudiar la mateixa, i més específicament:

 • Estudiar i avaluar totes les solucions tècniques per la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en consideració totes les alternatives possibles.
 • Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses solucions tècniques de transport públic a l’Avinguda Diagonal, així com els costos d’infraestructura, interessos que se’n derivin, tarifa tècnica, etc.
 • Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesós” adjudicat per BIMSA, actualment en redacció.
 • Avaluar el “Projecte executiu de l’alternativa escollida per la implantació d’una xarxa tramviària unificada” adjudicats per BIMSA, actualment en redacció.
 • Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin a demanda de la Comissió o qualsevol altra entitat.
 • Estudiar i avaluar els costos de totes les opcions de gestió de les xarxes de tramvia actualment existents, així com de la seva possible ampliació, incloent els mecanismes que caldria aplicar per garantir-ne la titularitat i gestió 100% públiques i l’impacte econòmic en TMB que tindria la unió dels tramvies per la Diagonal.

L’estructura bàsica de desenvolupament de les sessions de la Comissió consistirà en que, el govern municipal presentarà un informe sobre cadascuna de les temàtiques que es determinen per a cada sessió, i que són:                                  

 1. Presentació estudi informatiu realitzat per ATM i BIMSA.
 2. Intervenció en l’espai urbà.
 3. Impacte amb la mobilitat.
 4. Model de gestió.
 5. Anàlisi cost-benefici i anàlisi multicriteri.
 6. Impacte en l’àmbit metropolità.
 7. Conclusions.

Comissió 124 de juliol de 2017. Presentació Estudi Informatiu realitzat per ATM i BIMSA

Continguts:

 • Plantejament general
 • Marc de treball. PDI, PMU, Protocol, Conveni
 • Esquema de tots els projectes i estudis realitzats
 • Descripció general de la metodologia utilitzada
 • Descripció de les alternatives seleccionades
 • Presentació de les metodologies d'avaluació
 • Avanç dels resultats de les avaluacions
 • Descripció dels costos de construcció
 • Avançprojecte d'Explotació
 • Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada

Vídeo:

 

Premsa:

Comissió 213 de setembre de 2017. Intervenció en l’espai urbà

Continguts:

 • Model de ciutat
 • Característiques d'implantació de les alternatives
 • Impacte en l'espai públic durant la construcció
 • Presentació

Compareixents:

 • Sr. Oriol Clos, a proposta del PSC
 • Sr. José Antonio Acebillo, a proposta del GMD
 • Sr. Joan Maria Soler, a proposta de BeC

Vídeo:

Comissió 322 de novembre de 2017. Impacte en la mobilitat

Continguts:

 • Estudi de microsimulació.
 • Mobilitat a la Diagonal.
 • Impacte en els diferents modes de transport. Mobilitat a l'Eixample.

Compareixents:

 • Sr. Ricard Riol, a proposta de BC
 • Sr. Albert Gragera, a proposta del GMD
 • Sr. Jordi Julià, a proposta d’ERC
 • Sr. Lluís Puerto, a proposta del PP
 • Sr. Sergi Saurí, a proposta del regidor no adscrit (Demòcrates)

Vídeo:

Comissió 411 de gener de 2018. Model de gestió i finançament

Continguts:

 • Avançament del model d'explotació de les línies
 • Principis bàsics
 • Primers resultats sobre possibles sistemes de gestió

Compareixents:

 • Sr. Pere Macias Arau, a proposta de BeC 
 • Sr. Jordi Muñoz, a proposta del GMD
 • Sr. Enric Cañas Alonso, a proposta d’ERC
 • Sr. Àlvar Garola Crespo, a proposta del regidor no adscrit (Demòcrates)

Vídeo:

Premsa:

Comissió 531 de gener de 2018. Anàlisi cost-benefici i anàlisi multicriteri

Continguts:

 • Estudi de Demanda
 • Costos considerats
 • Beneficis considerats
 • Paràmetres seleccionats pel multicriteri
 • Resultats obtinguts. Retorn Social de les inversions Anàlisi de sensisibilitat dels resultats

Compareixents:

 • Health Impact Assessment of tram network expansion in Barcelona. Sr. David Rojas, a proposta de BeC
 • Sr. Enric Llarch Poyo, a proposta d’ERC
 • Sr. Andreu Ulied, a proposta del regidor no adscrit (Demòcrates).

Vídeo:

Premsa:

Comissió 68 de febrer de 2018. Impacte en l’àmbit metropolità i visió comparada

Continguts:                                                    

 • Estudi de Demanda
 • Costos considerats
 • Beneficis considerats
 • Paràmetres seleccionats pel multicriteri
 • Resultats obtinguts 
 • Retorn Social de les inversions
 • Anàlisi de sensisibilitat dels resultats

Compareixents:

 • Sr. Jordi Giró, a proposta de BeC
 • Sr, Estanislau Roca, a proposta del PSC
 • Sr, Jordi Julià, a proposta del regidor no adscrit (Demòcrates)

Vídeo:

Premsa: