El mandat de l'actual Corporació finalitza a les 24.00 h del 27 de maig de 2023. Els seus membres continuaran en funcions d'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en el cas dels càrrecs electes. En el cas del alts càrrecs, continuaran en funcions fins al moment del seu cessament o fins que cessi la persona que els ha nomenat. La presa de possessió dels càrrecs electes tindrà lloc el dissabte 17 de juny de 2023 o, per al cas que s'hagi interposat recurs contenciós electoral, el divendres 7 de juliol de 2023.

L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Lucia Martín González
  Regidora del Districte
 • Maria Gas de Cid
  Gerència del Districte
  • Miguel Ángel Arcos Morales
   Guàrdia Urbana
  • Laura Martínez Miragall
   Direcció de Serveis Generals
   • Eva Busón Torroja
    Departament de Recursos Interns
   • Lourdes Hurtado Torralba
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
   • Judit Vives Soler
    Departament de Comunicació
  • Lucas M. Martinez Chito
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Enric Serra Batiste
   Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic
   • Mireia Rossell Potau
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Carles Casals Sánchez
    Departament de Llicències i Inspecció