El nou Reglament de participació ciutadana, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona el dia 27 de maig de 2022, en la seva disposició derogatòria única (2.b.), deroga el Consell Ciutadà de Districte.

Amb aquesta mesura se simplifica el mapa dels òrgans de participació dels districtes, que se centra en els consells de barri, els consells sectorials i l’Audiència Pública.

Activitat del Consell Ciutadà anterior a la seva derogació

No hi ha activitats aquest any.
  • 2024