Dijous 7 de juliol, Consell Plenari de Districte

29/06/2022 - 12:04

La sessió serà presencial i es podrà seguir des de la seu del Districte (plaça Orfila, 1) o des del web. Començarà a les 18 h.

La sessió serà presencial i es podrà seguir des de la seu del Districte (plaça Orfila, 1) o des del web. Començarà a les 18 h.

La ciutadania pot presentar preguntes relacionades amb el punts C i D de l’ordre del dia. Les adreces dels formularis per intervenir són les següents:

Poden prensentar-se preguntes fins 24 h abans de l’inici del ple. Per seguir la sessió, podeu fer click aquí i accedir a l’enllaç youtube que emet en directe.

El Consell Plenari és l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers o les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l’alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).

El Consell del Districte de Sant Andreu està format pels membres següents:

  • La presidència del Consell
  • Dinou consellers i conselleres
  • El regidor o la regidora del Districte
  • Els regidors i les regidores adscrits

El regidor o la regidora de districte i els regidors o les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari o secretària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar en els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Adjunts