Continua la transformació integral de l'entorn de les Cases Barates

02/06/2021 - 16:54

S'engeguen noves actuacions per a la remodelació urbana del barri amb la substitució de les edificacions existents per blocs disposats aleatòriament en franges ordenades.

S'engeguen noves actuacions per a la remodelació urbana del barri amb la substitució de les edificacions existents per blocs disposats aleatòriament en franges ordenades.

L’objecte del Projecte d’Urbanització que es durà a terme en els propers mesos és l’arranjament dels nous espais urbans creats en el procés de transformació del barri, així com dotar als nous edificis dels serveis necessaris. Amb el present projecte es continua amb la configuració iniciada a la Fase anterior de generació de macro illes que defineix el planejament.

Concretament, l’illa creada pels carrers Mollerussa, Biosca, Sant Adrià i Arbeca. Entre els carrers Ardèvol i Bellmunt, queda pendent de transformació un àmbit de les antigues Cases barates que està previst s’executi d’acord amb l’execució de la Fase 5 de l’Habitatge i englobada en l’actual projecte, serà llavors quan es podrà donar continuïtat al traçat del carrer Mollerussa.

Els principals aspectes que es desenvolupen són:

– Enderroc de les restes  de paviments, fonaments d’edificacions i buidatge dels magatzems soterrats de restes de runes provinents de les demolicions de les cases barates, així com enderroc de paviments de vials i xarxes de serveis.

– Nous traçats dels diferents serveis segons la nova disposició de les edificacions, mantenint el servei en els habitatges del barri encara pendent de transformació, mentre que aquests continuïn en peu.

– Nous traçats de vials, amb la definició d’una trama d’illes de mida molt més gran a les actuals i l’aparició de vials de prioritat invertida i de servei;

– Implantació d’un sistema de drenatge sostenible mitjançant parterres drenants, continuant amb criteris establerts en la fase anterior de desenvolupament del barri.

– Protecció del instal·lacions de serveis existents sota la rasant actual del carrer Arbeca i que es veuran afectades pel reblert de terres que cal fer d’acord amb el planejament vigent i que té com objectiu eliminar el desnivell existent en l’actualitat entre el barri i la cota superior de la llosa que cobreix la Ronda Litoral.

El Projecte d’Urbanització Bàsica al Barri de Bon Pastor proposa modificar la topografia actual, pujant la rasant del carrer d’Arbeca fins situar-la al nivell de la coberta de la ronda. La modificació es concentrarà en l’illa compresa entre els carrers Biosca, Mollerussa, Arbeca i Sant Adrià, la qual cosa comporta una important modificació de la topografia. També proposa una xarxa viària que conforma dues grans illes d’habitatges.

En aquest sentit, es crearan dues jerarquies de vials, els vials de tràfic perimetral, que ordenen el tràfic rodat i els vials de prioritat invertida que permeten la circulació interior per veïns i serveis. Concretament l’espai de circulació al llarg de la façana actual del carrer Mollerussa donant accés al CAP Bon Pastor i a l’IES Cristòfol Colom i als habitatges existents, i la nova secció del carrer de Novelles que farà d’eix vertebrador dels accessos rodats a l’interior de la nova gran illa.

També es proposen dos tractaments de voreres, les perimetrals lligades a les calçades i amb un ús propi de vorera de vial, amb paviment de lloses prefabricades de formigó de 60×40 cm donant continuïtat a la urbanització executada amb anterioritat. I les corresponents als interiors d’illa amb un ús d’espai públic, amb un paviment continu de formigó polit amb acabat tipus “terratzo”, que eviti relliscar als usuaris de l’espai públic. El vial del carrer de Novelles, així com la gran plaça central caldrà que sigui apte per a la circulació d’emergències per poder complir amb les condicions d’aproximació fixades per la normativa actual.

La implantació del sistema de recollida d’aigües pluvials mitjançant parterres drenants introdueix un element important en la definició dels espais, i que reforça la direccionalitat Nord-Sud de tota l’ordenació de conjunt d’ edificis i espais. Per fer-se permeables a les circulacions en sentit transversal els parterres presenten discontinuïtats.

En la reurbanització es preveuen diferents zones enjardinades i zones esportives i d’esbarjo, entre les quals destaquem àrees pic-nic, cal·listènia i jocs saludables, pistes i altres serveis esportius, un àrea d’esbarjo per gossos i una zona d’ús veïnal.