Convocatòria de subvencions per a 2021

29/12/2020 - 12:22

Entitats. La subvenció municipal a projectes, activitats i serveis d’interès públic o social s'ha de demanar telemàticament entre el 7 al 27 de gener, ambdós inclosos.

La subvenció municipal per a projectes, activitats i serveis d’interès públic o social a dur a terme al llarg de 2021 s'ha de demanar telemàticament entre el 7 al 27 de gener, ambdós inclosos. La convocatòria està dotada amb 20.402.152 euros a tota la ciutat, i recull 99 línies d’ajut a tots els districtes en 25 àmbits temàtics com la cultura, la salut, l’educació o l’esport, adreçats a infants, joves, dones, gent gran, migrants o persones amb discapacitat.

El servei de suport i acompanyament per a la presentació telemàtica de les subvencions està disponible a la Sala Anselm Cartañà de la seu del Districte de Sants-Montjuïc (c. Creu Coberta, 104) totes les tardes de 16 a 19.45 h, i dijous al matí de 9 a 14 h. Per ser atesos, cal concertar cita prèvia a través del correu electrònic subvencions@edas.cat. Aquest servei de suport contempla totes les fases del procediment:

  • Obtenció i instal·lació del certificat digital per poder demanar la subvenció.
  • Tramitació de la petició telemàtica de les subvencions.
  • Reformulació de projectes i esmena de les incongruències detectades en les peticions.
  • Ajuda perquè les posteriors justificacions siguin correctes i completes.

La tramitació telemàtica de les subvencions requereix disposar d’un certificat digital vàlid i vigent. Després d’accedir a l’Oficina Virtual i seleccionar el tràmit de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a activitats i serveis de districte i de ciutat, la persona sol·licitant s’ha d’identificar de forma digital. Tot seguit s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud de la subvenció, seguint el formulari en línia.

La documentació per a la tramitació administrativa també inclou la descripció del projecte o activitat a realitzar, que es pot fer emplenant una plantilla o bé elaborant un nou document en què s’incloguin els punts que s’indiquen com a obligatoris. Aquesta informació s’ha d’annexar en format PDF.

Aquesta convocatòria incorpora la perspectiva de gènere en el projecte i en el funcionament de l’entitat, com a factors puntuables amb un màxim de 0’25 punts cadascun. Els criteris generals d’aquest aspecte s’explicaran en dues sessions informatives en línia, dimecres 13 de gener de 17 a 19 h o dimarts 19 de 10 a 12 h. Per connectar-s’hi, cal enviar abans un correu a transversalitat_genere@bcn.cat.

Un cop es tanqui el període de presentació de sol·licituds i es publiqui la llista amb la resolució d’atorgament provisional dels ajuts, l’Ajuntament pot demanar documentació addicional, com ara una fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica o el certificat d’estar al corrent del pagament amb Hisenda o la Seguretat Social. En cas que s’hagi de justificar una subvenció municipal ja concedida, caldrà presentar, entre altres documents, la instància de presentació, la memòria econòmica del projecte, la memòria d’actuació o la carta de reintegrament, si escau.

Així mateix, també convé tenir a mà l’import de subvencions rebudes en altres convocatòries i el pla de viabilitat econòmica (amb les despeses i els ingressos previstos). És important tenir en compte que, en general, l’ajut municipal mai no sobrepassa el 50% del pressupost total del projecte o activitat.