Tramitació de la modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona

L’adaptació als nous requeriments legals, derivats de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, dels instruments d’intervenció a les activitats implica l’obligació de modificar els annexos de l’Ordenança vigent (OMAIIAA).

S’han classificat totes les activitats existents en 28 grans blocs (famílies), i aquests en segons quins casos en altres grups més reduïts.

Els nous règims d’intervenció quedaran de la següent manera:

ANNEX I: Règim d’autorització. Autorització ambiental. Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva.

ANNEX II: Règim de llicència.
    II.1 Llicència ambiental.
    II.2. Llicència d’espectacles i activitats recreatives.

ANNEX III: Règim de comunicació.
    III.a. Comunicació amb certificació de l’entitat de control.
    III.b. Comunicació amb projecte i certificat tècnic.
    III.c. Comunicació amb certificat tècnic.

Finalment, la modificació inclou un règim transitori.

Projecte normatiu

La modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona es realitza mitjançant un decret normatiu de la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinent d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Aprovació inicial

La modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona va ser aprovada inicialment per la Comissió de Govern en la seva sessió del 30 de juny de 2022.

  •     Sessió del 30 de juny de 2022 de la Comissió de Govern

Informació pública

La Comissió de Govern, en la seva sessió celebrada el 30 de juny de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona i sotmetre-la a informació pública durant un període de trenta dies hàbils.

A proposta de la Gerència d’Ecologia Urbana, i amb la finalitat d’incentivar la participació ciutadana, la Comissió de Govern va acordar ampliar el termini d’informació pública a un termini de tres mesos naturals.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 3 d'agost de 2022 fins al 3 de novembre de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

  •     Sessió del 21 de juliol de la Comissió de Govern

Aprovació definitiva

La Comissió de Govern va disposar l’aprovació definitiva de la modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona en data de 25 d'abril de 2024.

  •     Sessió ordinària del 25 d'abril de 2024 de la Comissió de Govern