Elaboració dels Dossiers del Temps

Any d’inici

2006

Servei continu

Descripció de l’actuació

Elaboració de la col·lecció Dossiers del Temps que permeti generar un marc de debat i sensibilització ciutadana sobre la importància dels usos del temps de les persones a la vida quotidiana.

Descripció de l'estat d'execució

Durant aquests anys s’han publicat diversos números de la col·lecció Dossiers del Temps, amb base a la constatació que conèixer la realitat és el primer pas per poder incidir en la sensibilització i la transformació de la societat. Els dossiers publicats fins ara tracten temes tant diversos com les actuacions sobre el temps de treball a la Unió Europea, temps i ciutat i sobre temps de cura de les persones, entre d’altres. Fins al moment se m’han publicat 17, incloent temàtiques com:

  • Usos del temps i gestió comunitària.
  • Temps i gent gran.
  • Els homes i els seus temps: hegemonia, negociació i resistència.
  • Usos del temps i salut.
  • Usos del temps i mobilitat.

 

Eix

Temps i Participació