Foment de la conciliació corresponsable a través de la contractació pública de l'Ajuntament

Any d’inici

2017

Servei continu

Descripció de l’actuació

Des de l’any 2017, quan s’aprova el Decret d’Alcaldia de contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona,  la inclusió d’una condició d’execució per la qual les empreses proveïdores hagin d’aplicar mesures per facilitar la conciliació entre la vida personal i laboral del personal contractat, es planteja com un instrument clau per tal que contractació municipal esdevingui una eina transformadora. Des de llavors la inclusió d’aquesta clàusula en els contractes municipals s’ha anat incrementant.

Descripció de l'estat d'execució

L’any 2021 s’aprova un nou protocol d’aplicació i compliment de la clàusula que alinea els requeriments amb els àmbits que l’Ajuntament treballa en el marc del Pacte del Temps de Barcelona, tractant qüestions com ara la flexibilitat horària, el teletreball i la corresponsabilitat en les cures.  S’harmonitzen així les condicions establertes a través de la contractació municipal amb els tipus de recursos que l’Ajuntament treballa internament.

En la mateixa línia, el Servei d’Assessorament a Empreses en Igualtat, que ofereix la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps en col·laboració amb Barcelona Activa, s’amplia mitjançant la incorporació d’una vessant específica sobre organització del temps.

Eix

Temps i Treball