Serveis i tràmits

En aquest apartat oferim informació sobre la majoria de serveis i tràmits que ofereixen les administracions estatal, autonòmica i local per a persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Trobareu el nom del recurs i l'enllaç o els enllaços a l'organisme competent per assegurar que la informació està sempre actualitzada. Per tal de facilitar la cerca, alguns recursos els trobareu en més d'un apartat.

Les entitats de persones amb discapacitat constitueixen una important font de recursos per a persones amb discapacitat i les seves famílies que en aquest apartat no podem abastar. Per això, al subapartat titulat 'Entitats i equipaments' incloem un enllaç al fitxer d'entitats de persones amb discapacitat de Barcelona, per tal que pugueu demanar informació directament. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Reconeixement o revisió del grau de discapacitat

   Tenir reconegut un grau de discapacitat del 33% o més i residir a Catalunya, et garanteix l’accés a diferents recursos de la Cartera de Serveis Socials, entre altres avantatges.

  • Reconeixement de la situació de dependència

   Consulta totes les opcions vinculades a aquest tràmit.

  • Serveis d'informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat

   Centres d'atenció a persones amb discapacitat i Centre per a l'Autonomia Personal Sírius.

  • Targeta acreditativa de la discapacitat

   La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de la discapacitat a fi de facilitar l'accés a recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de l'estat espanyol.

  • Tramitació del DNI a domicili per impossibilitat de desplaçament de la persona

   Sol·licita l'equip mòbil de tramitació del Document Nacional d'Identitat per impossibilitat de desplaçament. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat

   Línia de subvenció  dirigida a tots aquells edificis d’habitatges de la ciutat de Barcelona que requereixen d’una millora pel que fa a la seva accessibilitat, com per exemple la instal·lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques. 

  • Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

   Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

  • Jubilació anticipada per voluntat del treballador

   Consulta els requisits, la quantia i com fer la sol·licitud de la jubilació anticipada per voluntat del treballador o treballadora. 

  • Pensió a favor de familiars

   Prestació que té com a objectiu protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

  • Pensió d'Incapacitat Permanent

   És una prestació que es reconeix al treballador o treballadora quan, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral. 

  • Pensió d'orfandat

   És una prestació econòmica que es concedeix a fills i filles de la persona de la persona difunta i també a fills i filles del cònjuge, que reuneixin els requisits exigits.

  • Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

   La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

  • Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

   Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.   

  • Prestació d'Incapacitat Temporal

   És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes mentre la persona treballadora està impossibilitada temporalment per a treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social. 

  • Prestacions familiars

   Les prestacions familiars són destinades a cobrir la situació de necessitat econòmica o d'excés de despeses que produeix, per a determinades persones, l'existència de responsabilitats familiars i el naixement o adopció de fills en determinats casos.

  • Prestació per lesions permanents no incapacitants

   És una prestació per les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu per accident de treball o malaltia professional que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposen una disminució o alteració de la seva integritat física. 

  • Prestacions ortoprotètiques

   El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin incloses a la cartera del sistema nacional de salut vigent.

  • Renda garantida de ciutadanía (RGC)

   És la prestació econòmica periòdica a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.

  • Deduccions de persones amb discapacitat

   Deduccions per descendent, ascendent i cònjuge amb discapacitat. 

  • IVA reduït en la compra, l'adaptació o reparació de vehicles per persones amb discapacitat

   IVA al 4% per les vendes de vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda i els serveis d'adaptació i de reparació de determinats vehicles. 

  • Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)

   Gestions relacionades amb el descompte en la quota de l'Impost de béns immobles. 

  • Exempcions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

   El tràmit permet eximir de l'obligació del pagament de la quota de l'impost en determinats casos. 

  • El model de copagament farmacèutic

   Consulta les persones i els seus beneficiaris que queden exempts d'aportació econòmica quan retirin un medicament a la farmàcia amb recepta del CatSalut.

  • Assignació econòmica per fill o filla amb discapacitat

   Consisteix en una assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys i afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 33% o major de l’esmentada edat quan el grau de discapacitat sigui igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d’acolliment familiar, permanent o guarda amb finalitats d’adopció, que compleixin els mateixos requisits.

  • Reducció per discapacitat a l'import sobre successions i donacions

   És una reducció que s’aplica a les persones beneficiàries de l'herència o donació que tenen la consideració legal de persones amb discapacitat.

  • Exempció de l'import de matriculació i circulació

   Procediment per quedar exempt de l'import de matriculació i circulació. 

  • Bonificacions i reduccions a la contractació de persones amb discapacitat

   Informació sobre les bonificacions i reduccions a la contractació del Govern d'Espanya a les que tenen accés les persones amb discapacitat. 

  • Registre censal d'animals. Exempts els gossos pigall

   Les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat, estan obligats a fer la seva inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat. Els gossos pigall queden exempts. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Servei d'Assistència Personal de Barcelona

   Facilita un assistent o una assistenta personal a persones amb discapacitat i en situació de dependència per a les activitats de la vida diària. La persona beneficiària selecciona l’assistent personal que li prestarà el servei, i decideix les activitats per a les quals necessita suport, quan i com les vol fer.

  • Banc del Moviment. Servei de donació i préstec de productes de suport

   És un servei municipal que ofereix productes de suport per a la mobilitat com ara crosses, cadires de rodes, llits articulats, caminadors o dispositius per a l'ordinador per a persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment, de qualsevol edat, residents a Barcelona.

  • Centre d'autonomia personal SIRIUS

   És un servei gratuït d'informació i assessorament per a l'autonomia personal i l'accessibilitat de l'entorn, que depèn de la Generalitat de Catalunya.

  • Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

   Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. 

  • Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar

   Servei per ajudar al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat i possibilitar la seva autonomia.

  • Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)

   La finalitat d’INVICTES, o Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social, és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d'orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies de l'Ajuntament de Barcelona

   Totes les ciutadanes i ciutadans de Barcelona tenen accés a un centre de serveis socials (CSS) de referència que els correspon en funció del barri on viuen. 

  • Cita prèvia amb els Centres de Serveis Socials (CSS)

   El tràmit permet demanar dia i hora a les persones residents a la ciutat de Barcelona per ser ateses als centres de serveis socials.

  • Atenció domiciliària

   El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) està pensat per ajudar les persones amb una autonomia limitada o en una situació de vulnerabilitat que necessiten suport a casa seva per mantenir-se en el domicili habitual amb unes condicions adients de convivència en el seu entorn familiar i comunitari.

  • Teleassistència i dispositiu de geolocalització

   El Servei de Teleassistència consisteix en la instal·lació d’un aparell molt senzill a l’habitatge de l’usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència simplement prement un botó.

  • Àpats a domicili

   El servei d’àpats a domicili dona suport alimentari a aquelles persones que, per la seva situació personal, no poden preparar-se els àpats, necessiten ajuda per fer-ho o no tenen un habitatge en condicions per cuinar aliments.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Barcelona Cuida, espai d'informació i orientació

   Un centre que facilita informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos existents a la ciutat en l'àmbit de la cura i promou l’intercanvi i el treball en xarxa entre persones, professionals i entitats.

  • Targeta cuidadora

   És gratuïta i serveix per accedir a recursos personalitzats adreçats a persones cuidadores. 

  • Serveis i recursos. Cercador d'equipaments en l'àmbit de la cura

   Consulta en el cercador la informació dels equipaments a Barcelona en l’àmbit de la cura.

  • Cerca Salut Barcelona

   Mapa d'actius, activitats i recursos per a la salut, el benestar i les cures

  • Serveis residencials d'estades temporals i respir per a persones amb discapacitat intel·lectual

   És un programa de suport a les famílies cuidadores que ofereix estades temporals en règim residencial. Està adreçat a persones amb  discapacitat intel·lectual que viuen en familia i tenen entre 6 i 65 anys. El programa pretén millorar la qualitat de vida de tots els membres de la familia proporcionant-los un temps de descans i també donar resposta a situacions urgents imprevistes.

  • Temps per a tu

   És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. 

  • Prestacions familiars

   Les prestacions familiars són destinades a cobrir la situació de necessitat econòmica o d'excés de despeses que produeix, per a determinades persones, l'existència de responsabilitats familiars i el naixement o adopció de fills en determinats casos.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Oficina per la no discriminació (OND). Servei d'atenció integral per denunciar una situació de discriminació

   L’OND actua en situacions de discriminació per raó d'edat, identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre altres. Si vols denunciar una situació de discriminació i demanar suport a la OND, pots fer-ho presencialment, telefònicament o telemàticament. 

  • Odi i discriminació. Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

   Consulta què són els delictes d'odi i discriminació i qui, com i on denunciar-lo. 

  • Presentar una denúncia d'accessibilitat en edificis plurifamiliars

   Tramitació de denúncia per incompliments normatius en matèria d'accessibilitat en edificis plurifamiliars (comunitats de propietaris o llogaters). 

  • Servei d'Assessorament Jurídic

   Serveis d'informació i orientació per garantir els drets de les persones amb discapacitat de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat: dubtes en relació amb les condicions laborals, situacions de possible discriminació, manca d’accessibilitat comunicativa als serveis públics, denegacions de suport a persones amb discapacitat en els diferents àmbits de la vida, entre d’altres. 

  • Centre de Recursos en Drets Humans

   Assessorament en drets humans i la seva defensa, formació en igualtat de drets i no discriminació i divulgació de forma oberta i accessible dels drets humans a la ciutat. 

  • Sindicatura de Greuges de Barcelona

   Té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, així com de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

  • Servei d’assistència a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

   Servei d’assistència que té com a objectiu donar suport a les persones amb discapacitat en aquelles àrees en què la persona ho necessiti (personal, de salut, patrimonial, etc...), d’acord amb la provisió de mesures establertes ja sigui per via judicial o notarial.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Habitatge amb protecció oficial

   Els habitatges amb protecció oficial són aquells que han estat declarats com a tals per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a petició d’un promotor. Per accedir a un habitatge amb protecció oficial cal estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, i es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar. 

  • Xarxa d'Oficines de l'Habitatge de Barcelona

   Les Oficines de l’Habitatge de Barcelona ofereixen informació i assessorament en matèria d’habitatge.

  • Serveis d'acolliment residencial per persones amb discapacitat intel·lectual

   Xarxa d'establiments destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

  • Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat física

   Xarxa d'establiments destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física.

  • Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona

   Subvenció, impulsada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, dirigida a tots aquells edificis d’habitatges de la ciutat de Barcelona que requereixen d’una millora pel que fa a la seva accessibilitat, com per exemple la instal·lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques. 

  • Accés a serveis d'habitatges per a persones amb malaltia mental

   Serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental subjecta a crèdits pressupostaris disponibles i a priorització de les situacions de més necessitat.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Serveis de centres ocupacionals

   Són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa.

  • Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent

    

   És un servei d'acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, tenen una manca total d'independència personal i necessiten controls mèdics i periòdics i una atenció assistencial permanent.

  • Servei de club social

   És un programa de suport a la integració i inserció comunitària mitjançant el lleure adreçat a persones amb trastorn de salut mental en situació de dependència.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Atenció a la salut mental i addiccions

   Serveis que garanteixen una atenció integral que inclouen la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social i laboral de les persones amb trastorn de salut mental o amb alguna addicció. 

  • Atenció a col·lectius vulnerables. Persones amb sordesa

   Servei d'atenció a persones amb dèficit auditiu que presenten conflictes psicològics i/o trastorn de salut mental. Servei de la Fundació Vidal i Barraquer, concertat amb el Servei Català de la Salut. 

  • Atenció especialitzada i hospitalària d'aguts

   L'atenció especialitzada i hospitalària als pacients es presta a través de la xarxa hospitalària d'utilització pública que està desplegada a tot el territori català.

  • Atenció primària i comunitària

   Els serveis d’atenció primària  ofereixen diagnòstic i atenció als principals problemes de salut aguts i crònics, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d'atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

  • Atenció sociosanitària

   L'atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i a persones amb discapacitat que, per les seves característiques específiques, poden beneficiar-se de l'actuació conjunta dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions i facilitar la seva reinserció social.

  • Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris

   Ofereixen atenció a infants de 0 a 6 anys amb alteracions en el desenvolupament o amb risc de patir-ne, i a les seves famílies. Formen part de la xarxa pública de CDIAP de Catalunya i són gestionats per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

  • Centres d'atenció a la salut mental

   Centres d'atenció a la salut mental de Barcelona. 

  • Cerca Salut Barcelona

   Mapa d'actius, activitats i recursos per a la salut, el benestar i les cures.

  • Dentista per a persones en situació de vulnerabilitat

   Servei de dentista gratuït al que poden accedir les persones en situació de vulnerabilitat que són derivades pels serveis socials o pels serveis de salut de la ciutat d'acord amb criteris econòmics, socials, de vinculació i de necessitat odontològica diagnosticada. 

  • Directori de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

   Llistat de CDIAP del territori català, inclosos els que hi ha a la ciutat de Barcelona. 

  • El model de copagament farmacèutic. Col·lectius exempts d'aportació econòmica

   Consulta els col·lectius que no han de pagar quan retirin un medicament a la farmàcia. 

  • Prestació ortoprotètica

   Inclou les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i van destinades a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s'han deteriorat o perdut a causa d'una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme. 

  • TSI Targeta Sanitària Cuida'm

   Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els i les professionals i els serveis sanitaris.

  • Transport sanitari no urgent

   Consisteix en el trasllat entre el domicili de la persona usuària i un centre sanitari, o a la inversa, o entre dos centres sanitaris, per a la realització de proves diagnosticoterapèutiques o tractaments especialitzats. Es presta a persones amb una limitació d'autonomia que els impedeixi el desplaçament en mitjans ordinaris. 

  • Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)

   La finalitat d’INVICTES, o Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social, és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d'orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Accessibilitat en el permís de conduir

   Informació sobre mesures per facilitar l'accessibilitat en l'obtenció del permís de conducció a persones amb algun tipus de dificultat d'aprenentatge o discapacitat.

  • Informació d'ús d'escúters al transport públic

   Informació sobre l'accés d'escúters al metro i al bus. 

   Per demanar l'acreditació perquè els escúters puguin accedir al transport públic, cal posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

  • Carnet de pensionista. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

   El carnet de pensionista és un carnet personal i intransferible que permet viatjar gratuïtament o bé adquirir bitllets amb descompte per viatjar a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, les línies de metro i autobús i del Trambaix i el Trambesòs. 

  • Llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat

   Les persones amb discapacitat i problemes de mobilitat, poden disposar d'un espai d'estacionament individual de vehicles proper al seu domicili (reserva per residència), lloc de treball o lloc d'estudi. Aquest tràmit permet demanar la llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat.

  • Passi metropolità d'acompanyant

   Targeta de transport que permet acompanyar persones amb necessitats específiques sense haver de pagar al transport públic col·lectiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  • Punts d'atenció de TMB

   Punts d'atenció a la ciutadania de la xarxa de metro de Barcelona. Consulta les mesures d'accessibilitat dels punts d'atenció. 

  • Renfe. 'Tarjeta Dorada' per persones amb discapacitat

   Pots beneficiar-te del descompte que ofereix la 'Tarjeta Dorada' si tens una discapacitat igual o superior al 33% o ets pensionista de més de divuit anys en situació d'incapacitat permanent.

  • Servei Públic de Transport Especial (STE) per a persones amb discapacitat

   Facilita el desplaçament porta a porta en taxi o en autobús adaptat a persones amb dificultats greus de mobilitat. Aquest tràmit permet donar-se d’alta per primera vegada o bé efectuar la renovació en cas de caducitat. 

  • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

   Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, per a persones que superin el barem de mobilitat i/o amb discapacitat visual o per a persones amb mobilitat reduïda a causa d'una malaltia extrema que afecta el seu pronòstic de vida. Aquesta targeta permet anar en qualsevol vehicle que transporti a la persona amb discapacitat (sigui en qualitat de a conductor o de no conductor), i dins del territori de Catalunya.

  • Transport Metropolità de Barcelona (TMB) Accessible

   Informació sobre l'accessibilitat de la xarxa de transport metropolità de Barcelona (TMB).

  • Targeta Rosa

   Servei de caràcter social per persones majors de seixanta anys o amb una discapacitat igual o superior del 33% acreditada i amb pocs recursos econòmics. Facilita descomptes i avantatges en un gran nombre d’establiments i entitats, en l’ús dels transports públics a la ciutat, i en molts serveis i productes d’interès.

  • Transport escolar a centres d'educació especial (CET) a la ciutat de Barcelona

   Servei de transport escolar dirigit a les famílies d'alumnes matriculats en ensenyaments obligatoris i que tinguin dret, d'acord amb la normativa vigent, a transport escolar a qualsevol dels centres d'educació especial de la ciutat de Barcelona.

  • El permís de conduir amb discapacitat

   Procediment per obtenir el permís de conduir per a persones amb discapacitat. 

  • Inventari d'estacionaments reservats de la ciutat, incloses les places per persones amb mobilitat reduïda

   Un llistat de l'Ajuntament de Barcelona amb els estacionaments reservats per a les persones amb mobilitat reduïda a la ciutat. 

  • Targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

   Reserva de places per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, individuals i generals. A les generals pot aparcar qualsevol que estigui en possessió de la targeta d'aparcament, a l'individual només les persones amb matrícula associada a plaça i targeta d'aparcament. 

  • Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)

   La finalitat d’INVICTES, o Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social, és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d'orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Centres especials de treball (CET)

   Els centres especials de treball són empreses que ofereixen un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.

  • Contractació de persones amb discapacitat

   L'empresa pot aportar riquesa, diversitat i compromís professional amb la incorporació de persones amb capacitats diverses i, alhora, garantir la igualtat d'oportunitats. En aquest web de la Generalitat de Catalunya, trobareu informació sobre enclavaments laborals, mesures alternatives i quota de reserva i incentius i ajuts a la contractació de persones amb discapacitat. 

  • Jubilació anticipada de treballadors/res amb discapacitat

   Consulta l'edat de jubilació en cas de persones treballadores amb un grau de discapacitat. 

  • Servei d'Inclusió Laboral - Equip d'Assessorament Laboral (EAL)

   Servei adreçat a persones amb discapacitat que busquen feina o volen canviar-la. Seran ateses per l'Equip d'Assessorament Laboral (EAL), especialitzat en la inclusió laboral de persones amb discapacitat. És un servei de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

  • Servei Inclou Futur. Servei d’acompanyament a empreses per a la inclusió laboral

   Assessora i acompanya les empreses i les persones amb discapacitat o amb trastorn de salut mental per afavorir la inclusió laboral. En formen part professionals experts de la inclusió laboral d'entitats del sector de la discapacitat i l’Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

  • Integració laboral de persones amb discapacitat a la funció pública

   Informació sobre la promoció de la integració laboral de persones amb discapacitat a la Generalitat de Catalunya. 

  • Serveis d'informació, orientació i valoració

   Els Centres d'Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) presten serveis d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. En aquests centres s'ubiquen els equips de valoració i orientació (EVO) que tenen diverses funcions. Una d'elles és fer la valoració laboral per emetre el certificat d'adequació i/o suport adient. 

  • Subvencions al Programa Acompanya

   Estan destinades a facilitar l'adaptació social i laboral de treballadors/es amb discapacitat o trastorns de salut mental, amb dificultats específiques d'inserció laboral, en empreses del mercat ordinari de treball en condicions d'igualtat a la resta de treballadors/es que ocupen llocs semblants. 

  • Subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)

   Ajuts per a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Els objectius són incrementar el grau d’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral en el mercat de treball ordinari i aplicar el treball en suport per a aquelles persones amb necessitats específiques d'inserció.

  • Oferta formativa per a persones treballadores amb discapacitat

   Cercador de les accions formatives que ofereix el Consorci per a persones treballadores amb discapacitat. 

  • Conveni per a persones amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral

   Conveni depenent del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya que té l'objecte de completar les cotitzacions de Jubilació, Mort i Supervivència.

  • Incentius i ajuts a la contractació de persones amb discapacitat

   Buscador de la Generalitat de Catalunya amb diferents tràmits destinats als incentius i ajuts a la contractació de persones amb discapacitat. 

  • Bonificacions i reduccions a la contractació de persones amb discapacitat

   Informació sobre les bonificacions i reduccions a la contractació del Govern d'Espanya a les que tenen accés les persones amb discapacitat. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Apropa Cultura. Una porta a la inclusió

   L'accés a la cultura és un dret, dignifica la persona i normalitza la seva inclusió plena a la societat. Apropa Cultura facilita l'accés a la cultura a les persones en situació de vulnerabilitat. El projecte es porta a terme gràcies, entre altres agents, a l'Ajuntament de Barcelona. 

  • Biblioteques de Barcelona. Accessibilitat

   Algunes biblioteques de la xarxa de biblioteques de Barcelona ofereixen materials i programari que faciliten l'accés als recursos a persones amb discapacitat. 

  • Blog Museus i Accessibilitat

   Notícies i recursos sobre accessibilitat als museus i espais expositius. És el blog del grup de treball Museus i Accessibilitat que es reuneix periòdicament per compartir coneixements, impulsar estratègies comunes i treballar en xarxa sobre temes d'accessibilitat. L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en forma part. 

  • Centres Cívics de Barcelona, més inclusius

   La xarxa de Centres Cívics de Barcelona ofereix un sistema de bonificacions en funció del grau de discapacitat a l'hora d'inscriure's a les activitats dels equipaments. També ofereix suport perquè les persones amb discapacitat gaudeixin de les activitats en igualtat de condicions.

  • Espai sensorial. Biblioteques de Barcelona

   Sales agradables, segures i accessibles que afavoreixen l’atenció i el benestar amb materials i dispositius electrònics que juguen amb el so, la llum o la vibració. 

  • Espais d'arts escèniques, museus i espais d'exposicions. Accessibilitat

   Alguns espais d'arts escèniques, museus i espais d'exposicions tenen, als seus webs, apartats amb informació sobre l'accessibilitat i/o la inclusió dels seus equipaments i les seves programacions. Consulta les mesures d'accessibilitat en aquesta llista on trobareu el nom de l'equipament i l'enllaç al seu web. 

  • Espectacles familiars accessibles

   Espectacles amb mesures d'accessibilitat per infants amb discapacitat i sense i les seves famílies que es porten a terme a diferents centres cívics o centres culturals de la ciutat. La programació es difon a través dels webs dels equipaments on es fan els espectacles i del web de Barcelona Accessible.

  • Teatre Accessible

   Informació sobre funcions de teatre amb subtitulació, audiodescripció, bucles magnètics, visites tàctils, interpretació en llengua de signes, motxilles vibratòries i/o lectura fàcil de tot l'estat espanyol. 

  • Accessibilitat a les biblioteques

   Mesures d'accessibilitat disponibles a les biblioteques de la ciutat per a persones amb discapacitat.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

   Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

  • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada

   Els alumnes que cursen ensenyaments obligatoris en centres sostinguts amb fons públics i pateixen una malaltia prolongada que els impedeix d'assistir a les classes poden rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.

  • CREDA - Serveis educatius específics

   Són serveis de suport per adequar les necessitats específiques de l'alumnat amb dificultats greus d'audició, llenguatge i/o comunicació a l'entorn educatiu. 

  • Diversitat i inclusió

   Mesures, suports, projectes, sistemes d'atenció i materials per a l'atenció educativa a l’alumnat, siguin quines siguin les seves capacitats, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

  • Educació inclusiva. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)

   Mesures i suports, xarxa d'equipaments, projectes, disseny universal per a l'aprenentatge, projectes, recursos i notícies en relació amb l'educació inclusiva.  

  • Equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)

   Són equips que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives específiques, així com a les seves famílies. Consulta les seves funcions i on són. 

  • Estudiant amb necessitats educatives especials (NEE). Accés a la universitat

   Informació per estudiants amb discapacitat i/o necessitats educatives especials o específiques de suport educatiu que volen accedir a la universitat. 

  • Formació per al suport a la inclusió

   Activitats de formació al voltant de l'atenció a la diversitat i la inclusió.

  • Guia de centres educatius de Barcelona. Educació especial

   Els centres d'educació especial s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives alternatives, causades per discapacitats físiques, psíquiques o mentals o per superdotació. Aquest cercador us permet, entre altres, cercar centres d'educació especial a la ciutat. També fer selecció en funció del nivell d'accessibilitat del centre o cercar centres amb suport intensiu a l'escolarització inclusiva (SIEI).

  • Consultes d'educació inclusiva

   Formulari del Consorci d'Educació de Barcelona per plantejar els dubtes i preguntes que tingueu en relació amb els diferents aspectes de l'educació inclusiva. 

  • Transport escolar a centres d'educació especial a la ciutat de Barcelona

   Servei de transport escolar dirigit a les famílies d'alumnes matriculats en ensenyaments obligatoris i que tinguin dret, d'acord amb la normativa vigent, a transport escolar a qualsevol dels centres d'educació especial de la ciutat de Barcelona.

  • CREDV, Centres de Recursos Educatius per a persones amb discapacitat visual

   El CREDV és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l'ONCE dona suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d'oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies.

  • Ajuts per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

   Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Barcelona Esport Inclou

   Programa de protecció i foment de l'activitat física i esportiva adreçat a persones amb discapacitat. Consulta l'oferta inclusiva, els serveis i altres accions. 

  • Beques, ajuts i subvencions per facilitar l'accés a l'esport i l'activitat física

   Ajuts i subvencions per ajudar i facilitar la pràctica esportiva a la ciutadania en particular i a col·lectius específics, com és el de les persones amb discapacitat, entre altres. 

  • Associacions que promouen l'esport per a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial

   Llistat d'associacions que promouen l'esport per a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial de l'Observatori Català de l'Esport. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Accessibilitat a les platges de Barcelona

   Durant la temporada de banys d’estiu,  les platges de la ciutat disposen de serveis per facilitar l'accés i el gaudi a tothom, adreçats especialment a les persones amb mobilitat reduïda i que necessiten suport. 

  • Activitats de vacances d'estiu per a tothom

   La campanya de vacances d’estiu és un programa municipal que ofereix activitats educatives i engrescadores perquè tots els infants i adolescents de Barcelona d’1 a 17 anys gaudeixin del període de vacances. Es pot demanar suport per a la inclusió a les activitats d'infants i adolescents amb discapacitat. 

  • Temps per a tu

   És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Barcelona turisme accessible

   Turisme de Barcelona dedicat a les persones amb discapacitat amb informació sobre què visitar, on dormir, transports i serveis d'interès a la ciutat. 

  • Catalunya. Turisme accessible

   Informació sobre turisme accessible a Catalunya: destinacions, on dormir, què fer, transports, serveis, agències i actualitat. 

  • Espanya. Turisme accessible

   Informació sobre turisme accessible a l'estat espanyol: on dormir, què fer, com planificar el teu viatge i agenda, entre altres. 

 • Nom
  Enllaços a informació
  • Entitats i establiments d'atenció per a persones amb discapacitat

   Accés a diferents recursos per localitzar entitats i establiments que proveeixen serveis socials per a les persones amb discapacitat

  • Fitxer general d'entitats ciutadanes

   El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. Podeu consultar aquelles entitats de l'àmbit de les discapacitats. 

  • Inscripció en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona

   Podeu inscriure la vostra entitat, associació o grup al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest registre és l'instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats, les associacions i els grups de fet de la ciutat i dels districtes.