Publicació de la instrucció per l'efectivitat del Pla Endreça Barcelona en els edificis

S'ha publicat la instrucció per a l'adopció de mesures per promoure i fer efectiu el Pla Endreça Barcelona en els edificis

..
20/11/2023 - 16:08 h

Divendres passat es va publicar a la Gaseta Municipal la Instrucció del gerent municipal de 10 de novembre de 2023 per a l’adopció de mesures per promoure i fer efectiu el Pla Endreça en els edificis, equipaments municipals i elements annexes dels edificis a l’espai públic. Aquesta instrucció motivada per l’aplicació del Pla endreça està emmarcada en el seu Eix 5: Actuacions urbanes i edificis i forma part d’una resposta integral, transversal i coordinada de l’Ajuntament per aconseguir garantir la qualitat en l’espai públic de la ciutat.

Tenint present que l’Ajuntament és el responsable directe i exclusiu pel que fa a les seves dependències i als serveis municipals, aquesta instrucció es focalitza en allò relatiu a prioritzar el manteniment i conservació adequada dels elements exteriors dels edificis, equipaments municipals i altres elements pertanyents als edificis i que es troben a l’espai públic.

En aquest sentit, estableix l’obligació per a tots els operadors municipals de disposar, de forma recurrent, d’accions de manteniment dels elements exteriors dels edificis que afecten a la qualitat de l’espai públic, principalment pel que fa a manifestacions que puguin provocar degradació visual, com les expressions gràfiques o elements trencats o en mal estat.

L’àmbit subjectiu de la instrucció inclou l’Ajuntament de Barcelona i a totes les seves entitats dependents (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils íntegrament municipals). Pel que fa a l’àmbit objectiu, s’inclouen com a prioritària i obligatòria l’actuació en aquells edificis i equipaments municipals que siguin de propietat dels quals se’n faci una gestió directa del manteniment de l’envolvent de la façana, que no formin part d’altres conjunts de propietats i que no estigui ni llogats o cedits a tercers.

Les mesures d’anàlisi i actuació són la realització d’una auditoria de l’estat de manteniment, neteja i conservació i l’elaboració d’un pla anual amb les mesures necessàries per garantir de forma recurrent el manteniment, la neteja i la seva conservació. L’auditoria haurà d’estar realitzada abans del 31 de març de 2024 mentre que el pla d’acció haurà de quedar definit abans del 30 de juny de 2024 i haurà d’actualitzar-se cada 6 mesos. La Direcció de Serveis Municipals serà l’encarregada de definir els formats d’entrega de la informació segons les prescripcions establertes als annexos I i II de la instrucció i en funció de les necessitats que es detectin així com de coordinar tot el procés i recollir la informació de tots els agents implicats.

La instrucció entra en vigor l’endemà de la seva publicació a la Gaseta Municipal i està inscrita al Registre Municipal d’Instruccions i Circulars.