Famílies Monoparentals

 

Què és una família monoparental?

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills/es menors de vint-i-un anys, o de vint-i-cinc si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Les famíles monoparentals poden estar formades per: 

 • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.
 • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:

- No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment.

- Percebre la pensió per un import inferior al 61,25% de l´IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant.

- En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la LLei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec.

- En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

El títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dona dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries, i permet gaudir d’una sèrie de beneficis i d’avantatges tant des de l’àmbit de les administracions públiques com des de les institucions, entitats i empreses privades.

El títol de família monoparental ofereix, entre altres, els avantatges següents:

 • Ajut directe a l’entrada per a l’adquisició d’un habitatge protegit.
 • Ajut econòmic universal per a famílies monoparentals amb infants de 0 a 6 anys.
 • Carnet familiar d’alberguista gratuït presentant el títol de família monoparental. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar monoparental.
 • Descompte de 6 euros per dia d’estada, en règim de pensió completa, per a cada membre de la família monoparental, en els 20 albergs de titularitat de Turisme.
 • Bonificació del 50% del preu públic de les llars d’infants públiques que siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya. A la resta d’escoles bressol (titularitat municipal), que funcionen amb un sistema de tarifació social segons la renda, a les famílies monoparentals se’ls resta una quantitat fixa de la seva renda en el còmput perquè els surti un tram més favorable (preu més barat).
 • Bonificacions en títols de transport.

Hi ha dues categories:

 • Categoria especial: les famílies monoparentals de dos o més fills/es i les famílies monoparentals en les quals o bé la persona progenitora o bé un/a fill/a sigui persona discapacitada o estigui incapacitada per treballar.
 • Categoria general: les famílies monoparentals que no es trobin en les situacions descrites a l’apartat anterior.

Ajuts i avantatges a famílies monoparentals

El títol de família monoparental permet accedir a una sèrie d’avantatges i beneficis, tant en l’àmbit institucional des de les diverses administracions públiques, com per part d’establiments comercials i entitats mitjançant la Xarxa d’Avantatges per a Famílies Monoparentals.

A continuació trobareu els diferents ajuts i avantatges classificats per àmbits:

 
 
EDUCACIÓ

Escoles bressol de titularitat pública

Generalitat de Catalunya

Web del Consorci d’Educació de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Procés de preinscripció escolar

Generalitat de Catalunya

Web del Consorci d’Educació de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Ajuts de menjador per als centres educatius sufragats amb fons públics

Ajuntament de Barcelona

Web del Consorci d’Educació de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificacions als preus públics d’escolaritat de les Escoles Municipals de Música

Ajuntament de Barcelona

Web de les Escoles Municipals de Música

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Deduccions per a famílies monoparentals en les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris

Generalitat de Catalunya

Web de les Universitats de Catalunya

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificacions en la taxa per drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística

Generalitat de Catalunya

Web de la Direcció General de Política Lingüística

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificació en la taxa per l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) davant d’empreses i de l’Administració

Generalitat de Catalunya

Web de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

LLEURE I ESPORT

Beneficis als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya. Carnet familiar d’alberguista gratuït.

Generalitat de Catalunya

Web de la Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya

 

Descomptes en estades en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Web de la Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya

 

Beques en el Programa “L’estiu és teu!”

Generalitat de Catalunya

Web de L’estiu és teu!

 

Esplais i agrupaments escoltes (CAU). Atès que tant els esplais com els agrupaments escoltes tenen un grau d’autonomia elevat encara que pertanyin a una federació, no hi ha una homogeneïtat pel que fa als preus de les inscripcions o de les quotes. En tot cas, en molts d’ells es preveuen bonificacions i descomptes per a les famílies nombroses i les monoparentals.

Ajuntament de Barcelona

Web del Consell de la Joventut de Barcelona

 

Beques per a la campanya de vacances d’estiu

Ajuntament de Barcelona

Web d'activitats de vacances d’estiu 2021

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Ajuts per a la campanya d’activitats extraescolars esportives de l’Institut Barcelona Esports (IBE)

Ajuntament de Barcelona

Web de l'oferta esportiva extraescolar

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Descomptes sobre el preu de l’entrada al Zoo de Barcelona en presentar el carnet de família monoparental (només a les taquilles, no vàlid per a la pàgina web). Descomptes per a les famílies monoparentals en l’abonament familiar anual.

Ajuntament de Barcelona

Web del Zoo de Barcelona

CULTURA

Preus reduïts amb el títol de família monoparental en l’entrada a diversos teatres i museus, com l’Auditori, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), el Museu d’Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre altres

Ajuntament de Barcelona

Web de Museus Gencat

Web de l'Auditori de Barcelona

Web del Museu de Arqueologia de Barcelona

Web del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Web del Museu d’Història de Catalunya

 

Descomptes en els preus de les exposicions dels museus i centres patrimonials gestionats per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i descompte en els espectacles del Festival Grec als espais Grec Montjuïc.

Ajuntament de Barcelona

Web de l’ICUB

HABITATGE
 

Ajut directe en l’entrada per a l’adquisició d’un habitatge protegit amb uns ingressos familiars de fins a 2,5 vegades l’IPREM (menys de 15.817 euros anuals). L’ajut serà d’entre 7.900 i 8.900 € en funció de la zona on estigui ubicat l’habitatge

Ajuntament de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Ajut directe a l’entrada per a l’adquisició d’un habitatge protegit amb uns ingressos familiars entre 2,5 i 3,5 vegades l’IPREM (més de 15.817 euros anuals). L’ajut serà d’entre 4.900 i 5.900 € en funció de la zona on estigui ubicat l’habitatge

Ajuntament de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

TRANSPORT I MOBILITAT

Descomptes en tarifes de transport públic

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Fons extraordinari per a ajuts puntuals d’urgència social per a famílies de Barcelona amb menors de 0 a 16 anys

Ajuntament de Barcelona

Web de l'Ajuntament de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar

Generalitat de Catalunya

Web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat (Seguretat Social)

Gobierno de España

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

TREBALL / OCUPACIÓ

En aquelles situacions en què les prestacions contributives o subsidis s’han esgotat i ja no s’hi té dret, les persones aturades que presentin responsabilitats familiars poden accedir a algun dels programes existents basat en accions de polítiques actives d’ocupació i en la percepció d’una ajuda econòmica de suport, amb independència d’altres programes específics per a desocupats en què no es té en compte l’existència de responsabilitats familiars.

Gobierno de España

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 

Renda activa d’inserció (RAI)

Gobierno de España

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 

Programa d’activació per a l’ocupació (PRODI)

Gobierno de España

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

ALTRES RECURSOS

Família XS

Web de Família XS

 

Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya

Web de la Federació de Famílies Monoparentals