La Resolució dels Recursos d'Alçada del Fons d'Infància 2023 s'ha fet pública el 20 de novembre.

La Resolució del Fons d'Infància 2023 s’ha fet pública el dia 7 de juliol.

El Fons d'Infància del 2023 es farà efectiu en 3 pagaments que es repartirien de la següent manera:

 • 1r pagament: Es farà efectiu l'última setmana del mes de juliol.
 • 2n pagament: Es farà efectiu l'última setmana del mes de setembre.
 • 3r pagament: Es farà efectiu l'última setmana del mes de novembre.

 

Prestació econòmica d'urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys

FONS D’INFÀNCIA 2023

És una prestació d'urgència social extraordinària que l'Ajuntament de Barcelona concedeix a famílies amb dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques dels menors a càrrec de 0 a 16 anys. 

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
L'import total de la prestació varia en funció del nombre de menors de 0 a 16 anys a càrrec:
 • Famílies amb un menor: 600 euros.
 • Famílies amb dos menors: 1.050 euros.
 • A partir del tercer i successiu: s'afegeixen 300 euros per cada infant.
 • Famílies monoparentals: complement de 600 euros addicionals per família.
El Fons és una prestació única i puntual, però el pagament d’aquesta es farà efectiu de forma fraccionada.
REQUISITS D'ACCÉS A LA PRESTACIÓ
 • Edat dels infants o adolescents: podran ser beneficiaris de la prestació infants i/o adolescents nascuts a partir de l’1 de gener del 2007. La persona o persones que sol·liciten la prestació han d'exercir la guarda i custòdia de tots els menors que consten a la sol·licitud. Per poder acreditar la guarda, cal aportar algun dels documents següents:
  • Sentència judicial de separació o divorci en què consti la custòdia dels menors.
  • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora.
  • Resolució judicial, que acrediti situació de violència masclista.
  • Còpia de la denúncia d'abandó de la llar familiar.
  • Certificat de permanència al centre d'execució penal.
  • Document acreditatiu de la tutela o acolliment dels menors (només persones físiques).
  • Llibre de família en aquells casos en els que consta un únic progenitor.
  • Poder notarial espanyol de delegació de l’exercici de les potestats parentals conforme el disposat al Llibre II del Codi Civil de Catalunya.
  • En els casos que no es pugui acreditar la guarda amb la documentació esmentada, es podrà valorar com a vàlida l’aportació d’altra documentació oficial emesa per països estrangers.
 • Padró: cal acreditar el padró a la ciutat de Barcelona en data 1 de gener de 2022, i residir-hi de manera efectiva des d’aquesta data i fins el darrer dia del termini de presentació de sol·licitud.
 • Persona usuària de Serveis Socials: cal  que els pares, mares, o tutors/es legals dels infants i/o adolescents a càrrec siguin persones usuàries de Serveis Socials amb una atenció oberta almenys un dia entre l’1/1/2022 i 31/12/2022.
 • Ingressos: els ingressos de la família no poden superar els límits econòmics que s'indiquen a la taula següent:
Membres de la unitat familiar
Nivell de renda
2
14.341,91 €
3
17.329,80 €
4
20.317,69 €
5
23.305,58 €
6
26.293,47 €
7
29.281,36 €
8
32.269,25 €
9
35.257,14 €
10
38.245,03 €

 

TRAMITACIÓ EN LÍNEA AMB L'IDCAT MÒBIL

El Fons d’Infància 0-16 es tramita a través de l’Oficina Virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona per aquest motiu és indispensable disposar de l’idCAT Mòbil o un certificat digital,  i un dels següents documents identificatius: DNI, NIE o Passaport. 

 • Si no disposes de telèfon o adreça electrònica, essencial per obtenir l’idCAT Mòbil, o d’un certificat digital, pots tramitar el Fons d’Infància de forma presencial en un dels dos Espais d’Atenció habilitats a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques (C/ Aragó, 344) o a l’OAC Monumental (C/ de Sicília, 216). Per a poder ser atès en un dels dos Espais d’Atenció, serà indispensable que demaneu cita prèvia al 010 o a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques.
ACCÉS A L'AJUDA A TRAVÉS DE LA TARGETA BARCELONA SOLIDÀRIA
Les persones beneficiàries del Fons d'Infància reben la prestació econòmica mitjançant la Targeta Barcelona Solidària. Cal tenir en compte el següent:
 • Si ja tens targeta, la prestació s'hi carregarà directament.
 • Si no tens targeta, o si està a punt de caducar, quan se't concedeixi la prestació t'avisaran perquè passis a recollir-la a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques. En cas de no recollir la targeta en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació al BOPB de la resolució d’aprovació del Fons, es considerarà que es renuncia a la prestació.
 • La targeta no estarà operativa en el moment del lliurament.
 • Cada vegada que es faci una compra o un pagament, l'import es descomptarà automàticament.
 • La persona titular és l’única que pot utilitzar la targeta.
 • No es poden treure diners en efectiu, ni fer transferències, ni fer apostes.
 • La Targeta Barcelona Solidària és recarregable i s'ha de desar fins a la data de caducitat.

QUÈ ES POT COMPRAR?

 • Productes per cobrir necessitats bàsiques, com aliments, roba, calçat o material escolar per als infants o adolescents de la familia receptora del fons.
 • Pagaments de rebuts de subministraments o pagaments oficials a través del web www.caixabank.es, sempre que al rebut consti el Codi de Procediment de Recaptació (CPR) generat per l’entitat bancària.
COM ES POT COMPRAR?
 • Als establiments que venguin productes de primera necessitat i admetin el pagament amb targeta. Per a més informació, pots consultar la llista d'entitats col·laboradores i clíniques dentals amb tarifa social a l’apartat web de la Targeta Barcelona Solidària.
 • També pots comprar per internet aquests productes bàsics. Per fer-ho, cal que el titular de la targeta tingui instal·lada l'aplicació CaixaBankNow per validar qualsevol pagament a internet.
 • Cal conservar els documents justificatius de les despeses efectuades amb els fons rebuts, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
QUÈ HE DE FER EN CAS DE PÈRDUA, ROBATORI O DANY DE LA TARGETA?
 • Posa’t en contacte amb l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, situada al carrer d’Aragó, 344, baixos.
  • Telèfon: 932 565 648.
  • Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores
 • Només es fa un duplicat per any.
 • En cap cas es pot demanar un duplicat de la targeta a les oficines de CaixaBank (“La Caixa”).