Informació institucional i organitzativa

Organs de govern

Els òrgans de govern i direcció de l’Institut són els següents:

 • El Consell Rector
 • La presidenta
 • El gerent
Composició del Consell Rector de l’IMSS

Presidenta:

 • Maria Eugènia Gay Rosell

Vicepresidenta:

 • Marta Villanueva Cendán

Membres:

 • Raquel Gil Eiroa
 • Neus Munté Fernández
 • Josep Lluis Franco Rabell
 • Carolina Recio Cáceres
 • Eva Baró Ramos
 • M. Ángeles Esteller Rueda
 • Liberto Mariano Senderos Oliva
 • Marta Clari Padrós
 • Sonia Fuertes Ledesma
 • Javier Aleman Uris
 • Montserrat Escoda Mallorques
 • Estela Cocera Esteban
 • Victor Hierro Ruzafa
 • Rafael López Zaguirre
 • Manuel Aguilar Hendrickson

Gerència:

 • Javier Martínez Gómez
Organització i funcions

L’Institut gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats. L'organisme gaudeix de plena capacitat d'obrar i està facultat pel que es defineix en l’articulat dels seus estatuts.

Dins la seva esfera de competències, disposa, igualment, de les potestats administratives que estableixen els seus estatuts per complir les seves finalitats.

Dades de la plantilla

Principals dades de volum i la composició de la plantilla tant de l’IMSS com de la resta dels organismes autònoms de l’Ajuntament de Barcelona el 2019. Les dades corresponen a la plantilla de les entitats que s'indiquen, en data 1 de gener de l'any corresponent.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/114031

Alliberats sindicals

Informació sobre alliberaments sindicals de l’Ajuntament i totes les seves entitats municipals, inclòs l’IMSS, amb el nombre de persones, les hores sindicals autoritzades, i els costos que això genera a l’Administració municipal. La informació s'actualitzarà quan hi hagi canvis, principalment amb motiu de les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Les dades actualment publicades s'han actualitzat el febrer del 2017.

Hores i costos:

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/hores-i-costos-alliberaments-sindicals

Delegats, delegades i dispenses:

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/hores-i-costos-alliberaments-sindicals

Relació de llocs de treball i taules retributives

Relació de llocs de treball (RLT) de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. 2019

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/113748

Taules retributives de l’Ajuntament i els ens adherits al seu Acord de Condicions de Treball, entre ells l’IMSS

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/112732/4/GM_2019_annex3_RLT.pdf

Convenis, pactes i acords laborals

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats i empleades públics de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020, d’aplicació també als organismes autònoms, inclòs l’IMSS.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112261 

Formació

Pla de formació i desenvolupament vigent de l'Ajuntament de Barcelona

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/98671

Processos de selecció de personal

El gener del 2018 tots els organismes autònoms i entitats públiques empresarials municipals, inclòs l’IMSS, publiquen conjuntament amb l’Ajuntament la seva informació de selecció de personal de nou ingrés.

En el cas de convocatòries obertes es pot accedir als formularis d’inscripció, mentre que per a convocatòries en curs o que ja han acabat trobareu la informació sobre el desenvolupament del procés selectiu. S'hi publiquen diferents tipus de convocatòria:

 • Oferta pública: processos de funcionarització i de contractació de personal laboral fix
 • Borses de treball: creació de borses per al cobriment temporal de vacants o substitucions.
 • Provisió oberta a altres administracions: trasllats i comissions de serveis oberts a funcionaris i personal laboral fix d’altres administracions.
 • Altres convocatòries: es poden incloure en aquest apartat, per exemple, processos de selecció de personal interí.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio