Transparència

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Institut Municipal de Serveis Socials proporciona la informació de la seva activitat d'una manera estructurada, permanent, fàcil i gratuïta, amb l’objectiu de fer més propera i transparent la seva gestió.

Aquest espai recull, endreça i posa a disposició de la ciutadania els següents apartats:

  • Informació institucional i organitzativa, on s’inclouen dades sobre l’estructura política, executiva i de gestió, i personal (dades de la plantilla, relació de llocs de treball i taules retributives, convenis, pactes i acords laborals o els diferents processos de selecció de personal.
  • Gestió econòmica i administrativa, on es poden consultar els pressupostos, les dades de contractació pública, subvencions, convenis o el cost de les campanyes de publicitat institucional.
  • Referència al Dret d’accés a la informació pública.

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona es configura com un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona. 

L’Institut gaudeix de personalitat jurídica pròpia, de plena capacitat jurídica i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

Transparència IMSS