Missió, visió, valors

Missió:

Acompanyar les persones en situacions de dificultat vital, econòmica i familiar per millorar el  seu benestar i autonomia. Els equips professionals dels serveis socials connecten a la ciutadania amb els recursos més adequats, segons cada cas, des de la proximitat i la prevenció i amb una mirada comunitària que inclou el teixit social dels barris.

Visió:

Consolidar els serveis socials com un sistema universal que avanci en la garantia dels drets socials de tota la ciutadania, i afavorir així la construcció d’una societat més equitativa i justa.

Valors:

  • Centrat en les persones. Posem les persones al centre de la nostra gestió i de l’atenció social. Volem garantir també la continuïtat en l’atenció que es dona a les persones ateses.
  • Eficiència. Busquem optimitzar al màxim els recursos organitzatius i de personal disponibles, de tal manera que puguem servir el major nombre possible de persones.
  • Qualitat. Tenim el compromís amb la millora contínua dels nostres serveis i la seva gestió mitjançant la implantació de models de referència i bones pràctiques en l’àmbit social que permetin satisfer les expectatives de la ciutadania.
  • Vinculació territorial. Volem millorar l’articulació entre tots i totes, els centres territorials i els programes centralitzats, assegurant la vinculació de tots els serveis i polítiques als territoris.
  • Simplificació. Busquem gestionar i tramitar els expedients amb la mínima aportació documental i en el menor temps possible.
  • Legalitat. Assegurem el compliment amb les funcions que els estatuts de l’IMSS li atorga i pels quals ha de retre comptes. Fem visible i transparent la utilització i destinació dels recursos disponibles.

 

 

Missió, visió, valors