Missió, visió, valors

Missió:

Impulsar, organitzar i articular —internament i externament— els serveis d'atenció social bàsica, i també els destinats a grups poblacionals vulnerables.  I això sempre dins d'uns paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes les persones que viuen a la nostra ciutat.

Visió:

Volem ser el referent principal per a la ciutadania en l'execució de les polítiques públiques i en la gestió dels serveis socials a la ciutat de Barcelona.

Valors:

  • Centrat en les persones. Posem les persones al centre de la nostra gestió i de l’atenció social. Volem garantir també la continuïtat en l’atenció que es dona a les persones ateses.
  • Eficiència. Busquem optimitzar al màxim els recursos organitzatius i de personal disponibles, de tal manera que puguem servir el major nombre possible de persones.
  • Qualitat. Tenim el compromís amb la millora contínua dels nostres serveis i la seva gestió mitjançant la implantació de models de referència i bones pràctiques en l’àmbit social que permetin satisfer les expectatives de la ciutadania.
  • Vinculació territorial. Volem millorar l’articulació entre tots i totes, els centres territorials i els programes centralitzats, assegurant la vinculació de tots els serveis i polítiques als territoris.
  • Simplificació. Busquem gestionar i tramitar els expedients amb la mínima aportació documental i en el menor temps possible.
  • Legalitat. Assegurem el compliment amb les funcions que els estatuts de l’IMSS li atorga i pels quals ha de retre comptes. Fem visible i transparent la utilització i destinació dels recursos disponibles.

 

 

Missió, visió, valors