Projecte amunt!: suport per a la inserció laboral i social de persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital

La vinculació de polítiques actives de inclusió sociolaboral a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) pot ser fonamental pel creixement de la inclusió dels seus perceptors. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM) i l’Ajuntament de Barcelona van signar un conveni a finals de 2021 per posar en marxa el projecte amunt!, una prova pilot a Barcelona per tal de testar un model d’inserció sociolaboral i comunitària amb persones de la ciutat que reben l’IMV.

El projecte amunt! forma part d’un paquet de 34 projectes que impulsa el MISSM amb diverses comunitats autònomes, ajuntaments o entitats del tercer sector, i amb el suport financer de la Unió Europea a través dels fons Next Generation. Són projectes que tenen per objectiu reduir les vulnerabilitats de les llars perceptores de l’IMV o altres rendes mínimes. Es desenvolupen amb la metodologia dels assajos amb control aleatoritzat (RCT, de les seves sigles en anglès) per tal d’avaluar el seu impacte.

El projecte amunt!

L’objectiu del projecte és oferir a les persones beneficiàries de l’IMV un servei de suport per millorar la seva situació laboral i/o social. La singularitat d’aquest model d’atenció és que fixa una única metodologia d’entrada i seguiment per a totes les persones usuàries i ofereix amb visió integral activitats i serveis que habitualment s’ofereixen de forma sectorial i amb graus diferents de coordinació.

L’atenció s’inicia amb un procés d’acollida basat en una diagnosi social i laboral conjunta i coordinada entre un equip d’atenció social i un equip d’orientació laboral que permet tenir un perfilat de la persona, identificant necessitats sociolaborals i educatives així com interessos i aspiracions personals. Després, es concreta amb la persona la seva inscripció a una o varies activitats o serveis d’inclusió que siguin més adequats a la seva situació. L’objectiu és maximitzar l’encaix entre oferta específica d’activitats i serveis del projecte (de l’àmbit social, educatiu, laboral i comunitari) i els resultats sorgits de l’acollida. Aquestes activitats i serveis són proveïts directament per l’Ajuntament de Barcelona (l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Barcelona Activa i l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat), o bé mitjançant consorcis amb altres administracions (Consorci d’Educació de Barcelona) o la col·laboració d’entitats socials del programa Làbora.

Els professionals del projecte acompanyen de manera personalitzada durant un any a les persones perquè puguin realitzar les activitats. Aquest model d’atenció pretén tenir un impacte positiu en les persones en àmbits com la inserció laboral, el benestar emocional, les relacions socials o la participació comunitària.

Persones participants

Les persones participants del projecte són un grup de 1.182 persones beneficiàries de l’IMV menors de 65 anys provinents d’un univers més ampli de potencials candidats proveït pel MISSM. Aquestes persones varen manifestar el seu interès en participar durant el procés de contacte que va fer l’Ajuntament amb el conjunt de persones candidates per tal de donar a conèixer el projecte.

Seguiment i avaluació

El projecte serà avaluat per tal de conèixer el seu impacte i utilitat. Entre les 1.182 persones participants, s’ha seleccionat aleatòriament un grup de tractament de 749 persones (que rebran els serveis i activitats que ofereix el projecte) i un grup de control de 433 persones (que participaran de l’estudi d’avaluació sense rebre aquests serveis i activitats). Es recollirà informació a través de registres administratius i enquestes (una al principi de la intervenció i una al final) i es compararan els canvis que s’hagin produït en els dos grups. La informació addicional recollida fruit de la participació en el servei de les persones assignades al grup de tractament i, per altra banda, la informació del procés d’implementació del projecte, han de permetre complementar l’avaluació RCT quantitativa. Aquesta informació pot aportar més evidències sobre aspectes com ara els efectes en l’arrelament comunitari o la capacitat de crear formes de capital social entre els participants o els efectes sobre les formes de treballar de l’administració pública.

Calendari del pilot

El període d’intervenció amb les persones assignades al grup de tractament és de 12 mesos, de setembre de 2022 a setembre de 2023. Les tasques d’avaluació podran dur-se a terme fins al març de 2024.