Dependència i autonomia personal

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per fer les activitats bàsiques de la vida diària.

 

 

 

 

 

 

 

Dependència i autonomia personal