Esteu aquí

Sol·licitud i Tramitació de la llei de la dependència

La Llei 39/2006, per a la Promoció de l’Autonomia Personal i per l’atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), o Llei de la Dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependència. Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són els següents:

  • Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.
  • Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.
  • Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Els requisits per ser-ne beneficiari són els següents:

  • Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts.
  • Ser resident al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 anys, el període de residència s'exigirà a qui en tingui la guarda i custòdia.

Atenció a la dependència

Si la valoració és positiva, es durà a terme un Programa d'Atenció Individualitzat (PIA), per part d’un o una professional municipal, on es preveuran els serveis adients d'acord amb cada cas (Servei d’atenció domiciliària, teleassistència, etc.) i amb la seva situació social.