Institut Municipal de Serveis Socials

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir els drets socials i necessitats bàsiques de les persones a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS).

L’IMSS va néixer el gener del 2010 amb el compromís de garantir la universalització dels drets socials, que fins el moment era desenvolupada pels deu districtes de la ciutat. Aquest institut és l’organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona per donar resposta a les realitats socials de la ciutat, així com a les necessitats, expectatives i demandes cada vegada més complexes, plurals i canviants de la ciutadania.

L’institut s’encarrega de gestionar 150 equipaments públics entre els que destaquen els 39 centres de serveis socials, els equips d’atenció a la infància i adolescència (EAiA) o els equipaments d’acolliment per a persones en situació de risc d’exclusió residencial, entre d’altres. Actualment està integrat per més de 900 professionals dedicats a l’atenció i la gestió dels serveis socials de la ciutat.

A més, està a disposició de la ciutadania l'Oficina de prestacions socials i econòmiques de l'IMSS, que centralitza i fa més àgil la gestió de serveis com els ajuts d'urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys, o el Respir Plus (programa d'ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran), entre d’altres. També ofereix tota la informació necessària per sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania que atorga la Generalitat de Catalunya i emet certificats d’exclusió residencial, social, de pobresa energètica o altres documents de forma sistemàtica, des d’una atenció el més integrada i àgil possible.