Resolució de la convocatòria general de subvencions

09/06/2020 - 12:33

Associacionisme. S'ha publicat la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020.

Ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020.

En aquesta resolució provisional s’indiquen els projectes subvencionats i la proposta d’import que se’ls concedeix. També s’informa dels projectes denegats i els no admesos. En alguns casos, l’Ajuntament requerirà als sol·licitants documentació addicional, com ara una fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica o el certificat d’estar al corrent del pagament amb Hisenda o la Seguretat Social.

Enguany les entitats que no rebin aquest requeriment i tinguin una subvenció aprovada, passaran a cobrar-la directament, sense esperar a la publicació de la llista amb la resolució definitiva. El decret d’Alcaldia del 22 d’abril, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal a causa de la declaració de l’estat d’alarma, va establir algunes mesures de flexibilització en relació a aquesta Convocatòria General de Subvencions per a 2020, com que la quantia de la subvenció atorgada pugui arribar fins al 80% de la despesa total del projecte (en la convocatòria era el 50%) o la interrupció de tots els terminis administratius mentre duri aquest estat d’alarma.