Planificació estratègica

 • 2023
  Plan de Sostenibilidad turística en destinación Barcelona
 • 2023
  Tourism Sustainable Destination Barcelona

  Summary document of the 19 tourism projects that have received European Next Generation funding worth 41 million euros and will be implemented between 2023 and 2025.

 • 2022
  Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona

  Document de resum dels 19 projectes turístics que han rebut finançament dels fons europeus Next Generation per valor de 41 milions d’euros i que seran executats entre 2023 i 2025. Veure video

   

 • 2022
  Acord de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona

  Document acordat amb les dues associacions de guies oficials, Aguicat i APIT, per millorar la gestió dels grups turístics guiats a la via pública, la qualitat del servei de guiatge, l'experiència del visitant i l'encaix amb la vida veïnal. Conté un annex específic per als barris de Ciutat Vella que registren major afluència turística.

 • 2022
  Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020

  Informe presentat a la Comissió d’Economia de febrer de 2022 per analitzar l’acompliment de les diverses mesures planificades en el Pla Estratègic de Turisme 2020, algunes de les quals van ser replanificades o van quedar afectades per l’impacte de la Covid-19

 • 2021
  Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB)

  Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB)

 • 2021
  Cultura i indústria creativa com a factor de transformació de l'economia del visitant

  Informe de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda del 17 de març de 2021, que recull les principals conclusions del Fòrum de debat 'Ciutat, Turisme i Cultura: una oportunitat conjunta' i les línies d'actuació a desenvolupar.

 • 2020
  Creació de nous imaginaris i continguts per a la millora de la mobilitat i sostenibilitat turística.

  Mesura de govern presentada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 22 de gener de 2020. Recull un conjunt d’actuacions al voltant de la mobilitat i la creació de nous imaginaris turístics, per tal d’administrar millor els fluxos de visitants que rep la ciutat, diversificar-ne l’aportació sòcioeconòmica, reduir els impactes negatius als espais de gran afluència i contribuir a ampliar el coneixement que els barcelonins i barcelonines tenen de la seva ciutat.

 • 2019
  Estudi sobre les externalitats ambientals del turisme a Barcelona
 • 2018
  Estratègia territorial de gestió turística. Mesura de govern.

  L'Estratègia Territorial de Gestió Turística, emmarcada en el Pla Estratègic de Turisme 2020, recull 261 mesures que configuren el full de ruta per maximitzar el retorn social de l’activitat turística als territoris,considerant alhora les sinèrgies amb el conjunt de la ciutat i la regió metropolitana.

 • 2017
  Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona

  L’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT) estructura una anàlisi global de les pautes de mobilitat turística encaminada per dissenyar polítiques urbanes, fet que representa un exercici inèdit a les altres grans destinacions urbanes europees. L’EMT pretén donar resposta de forma simultània als requeriments del Pla de Mobilitat Urbana (PMU 2013-2018) així com també als reptes i objectius del Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20).

 • 2017
  Pla Estratègic de Turisme 2020

  El nou Pla Estratègic de Turisme integra instruments i mecanismes per construir nous escenaris de futur sostenibles, amb l'objectiu de promoure la riquesa generada per les activitats turístiques i garantir-ne un retorn sostenible per a la societat.

 • 2015
  Pla Estratègic de Turisme 2010-2015: Avaluació del Programa d’actuació

  El Pla Estratègic de Turisme 2015 donava respostes als reptes del turisme a la ciutat que es van identificar com a claus a l’any 2010. El present document avalua l’execució dels programes i les actuacions del Programa d’actuació 2010-2015 en base a la recollida intensiva d’informació de diverses fonts.

 • 2015
  Impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona

  Mesura de govern presentada al Consell Plenari el 20 de juliol de 2015. Presenta el conjunt de mesures d’inici de legislatura: suspensió de llicències a l'obertura d’allotjaments turístics, prèvia a l'elaboració del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), la realització d’un nou pla estratègic de turisme per al període 2016-2020 que actualitzi el pla anterior, i la creació del Consell de Turisme i Ciutat.

 • 2015
  Barcelona, ciutat i turisme: Pacte Local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible

  Procés de reflexió participativa, amb l’objectiu d’identificar els reptes clau que la ciutat haurà d’abordar en els pròxims anys i formular les bases per a un pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible. Gener - abril 2015

 • 2013
  Plans de Turisme de Districte i desconcentració territorial de l’activitat turística

  La desconcentració territorial de l’activitat turística ha esdevingut una de les principals línies d’actuació municipal, i té per objectiu ordenar i gestionar els efectes del turisme i millorar, així, el desenvolupament i la qualitat d’aquesta activitat i de la vida urbana i obtenir una millor distribució dels seus efectes sobre el conjunt del territori. Document presentat al consell plenari de 20 de desembre de 2013.

 • 2010
  Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona 2010-2015

  Presentat al Consell Plenari Municipal com a mesura de govern el 29 d’octubre de 2010, amb el Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona es va endegar un ampli procés de reflexió i diagnosi sobre el turisme i la ciutat. L’interès principal del pla és l’encaix de l’activitat turística a la ciutat. Defineix les estratègies d’actuació amb l’horitzó 2015.