Publicació d’estudis sobre usos del temps

Any d’inici

2006

Servei continu

Descripció de l’actuació

Publicació d’estudis i difusió de material divulgatiu que permeti generar un marc de debat i sensibilització ciutadana sobre la importància dels usos del temps de les persones a la vida quotidiana.

Sota aquesta actuació s’inclouen aquells estudis de recerca que s’han elaborat en col·laboració o encàrrec a altres institucions (per distingir-ho dels Dossiers del Temps elaborats pel propi Ajuntament).

Descripció de l'estat d'execució

Durant aquests anys s’han publicat diversos estudis amb base a la constatació que conèixer la realitat és el primer pas per poder incidir en la sensibilització i la transformació de la societat.

Els estudis publicats fins ara tracten temes tant diversos com les actuacions sobre el temps de treball a la Unió Europea, temps i ciutat i sobre temps de cura de les persones, entre d’altres. En concret:

  • Estudi sobre els temps: els sistemes de recollida de dades, noves propostes i orientació de polítiques.
  • Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona.
  • Gestió del Temps a entitats.
  • Diagnosi de Temps de Barri, temps educatiu compartit. Temps i activitats fora de l'horari escolar.
  • Experiències innovadores de les empreses a Barcelona. etc

Eix

Temps i Participació