Publicació d’estudis sobre usos del temps

Publicació d’estudis i difusió de material divulgatiu que permeti generar un marc de debat i sensibilització ciutadana sobre la importància dels usos del temps de les persones a la vida quotidiana.

Sota aquesta actuació s’inclouen aquells estudis de recerca que s’han elaborat en col·laboració o encàrrec a altres institucions (per distingir-ho dels Dossiers del Temps elaborats pel mateix Ajuntament).

Durant aquests anys s’han publicat diversos estudis amb base a la constatació per a conèixer la realitat és el primer pas per poder incidir en la sensibilització i la transformació de la societat.

Els estudis publicats fins ara tracten temes tan diversos com les actuacions sobre el temps de treball a la Unió Europea, temps i ciutat i sobre temps de cura de les persones, entre d’altres. En concret:

  • Estudi sobre els temps: els sistemes de recollida de dades, noves propostes i orientació de polítiques.
  • Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona.
  • Gestió del Temps a entitats.
  • Diagnosi de Temps de Barri, temps educatiu compartit. Temps i activitats fora de l'horari escolar.
  • Experiències innovadores de les empreses a Barcelona, etc. 

Més informació a:
https://ajuntament.barcelona.cat/usosdeltemps/ca/canal/estudis-i-informes

Data de la darrera actualització: abril 2024

Any d’inici
2006

Any previst de finalització
Servei continu

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 
Gerència de Serveis Generals