Estudis i informes

Els projectes de recerca elaborats en col·laboració amb altres institucions tenen la funció bàsica de conèixer la situació general a la ciutat de forma actualitzada i periòdica, i ofereixen una fotografia de la realitat i de l'opinió ciutadana sobre els usos del temps i les polítiques que se'n deriven.

Fins ara s'han fet els estudis següents:

 • La gestió del temps, factor clau de la productivitat empresarial i el benestar personal a la Xarxa NUST (Xarxa d’empreses per un nou temps de treball)

  Àmbit: Barcelona
  Tema: Temps de treball
  Autoria: Dra. Sílvia Cóppulo i el Dr. Jordi Pereira, de l’Observatori de Lideratge en l’Empresa - UPF Barcelona School of Management i Barcelona Activa

  Ressenya: El present treball de recerca se situa en el context social i laboral actual, quan es miren d’equilibrar els avantatges i inconvenients del teletreball.

  portada estudi
 • Anuari del Pacte del Temps 2022

  Àmbit: Barcelona
  Tema: Pacte del Temps

  Autoria: Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps

  Ressenya: Primer Anuari del Pacte del Temps que recull les activitats dutes a terme al llarg del 2022. Inclou articles de reflexió sobre la seva evolució i sobre temes clau, com el dret al temps dels infants, la relació entre pobresa de temps i salut pública, o la sostenibilitat. Finalment, també resumeix les principals actuacions fetes en el marc de la Capital Mundial de les Polítiques del Temps, que ha ostentat Barcelona durant el 2022.

 • Les polítiques públiques de temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona 2022

  Àmbit: Barcelona
  Tema: Polítiques de temps

  Autoria: Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps

  Ressenya: S’analitzen les polítiques del temps que estan vigents durant el 2022. Té com a objectiu proporcionar un estat de la situació, donar visibilitat a la feina feta i identificar aquells reptes per abordar en el futur. Es resumeixen els principals indicadors d'implementació de les polítiques, i se'n detalla l'estat d'acord amb els set eixos que conformen el Pacte del Temps.

 • Estudi “Models de provisió de les cures a les persones i suport a la llar”

  Àmbit: Internacional
  Tema: Economia de les cures - Treball de la llar
  Autoria: Ángela García Bernardos, Elisa Covelo, Elba Mansilla, María Alejandra Peña. Sota la direcció de Raquel Gallego.
  Ressenya: El document explora i analitza diferents models d’intervenció en l’economia de les cures i la llar amb l’objectiu de generar nous models d’intervenció i abordatge que promoguin la universalitat, dignificació i sostenibilitat d’aquests serveis.

 • Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona

  Àmbit: Barcelona
  Tema: Economia de les cures
  Autoria: Sandra Ezquerra  (Universitat de Vic); Elba Mansilla (La Ciutat Invisible) i Ajuntament de Barcelona.
  Ressenya: Exploració de la provisió i recepció de cura a la ciutat de Barcelona, fent entrevistes qualitatives a persones  receptores i proveïdores de la cura,  per tal de poder formular recomanacions d’actuació per democratitzar-la i col·locar-la en el centre de les prioritats polítiques, socials i econòmiques.

 • Estudi sobre els temps: els sistemes de recollida de dades, noves propostes i orientació de polítiques

  Autoria: Cristina Carrasco Bengoa; Professora jubilada del Departament de Economia de la Universitat de Barcelona. Andrés Coco Prieto, Departament de Sociologia (Universitat de Barcelona)
  Barcelona, 2018
  Aquest estudi permet incorporar a les enquestes indicadors nous que recullin la situació actual des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu, de manera que incideixin en l’elaboració i implantació de polítiques públiques adequades a les necessitats de la ciutadania.

   

  Estudi sobre els temps: els sistemes de recollida de dades, noves propostes i orientació de polítiques
 • Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats

  Àmbit: Catalunya
  Tema: Gestió del temps–Conciliació i corresponsabilitat
  Autoria: Dones Directives i Professionals de l’Acció Social i Ajuntament de Barcelona
  Ressenya: L’estudi analitza la situació i els reptes que afronta el sector social a l’hora d’avançar cap a una gestió dels temps que tingui en compte lanecessitat universal de compatibilitzarles cures, la jornada laboral i els temps personals i socials.

 • Diagnosi de Temps de Barri, temps educatiu compartit Temps i activitats fora de l'horari escolar

  Direcció: Programa de Nous Usos Socials del Temps. Ajuntament de Barcelona
  Col·laboració: Institut Municipal d'Educació. Ajuntament de Barcelona
  Fundació Jaume Bofill
  Redacció: Elena Sintes Pascual
  Barcelona, 2010
  La publicació recull i unifica els diferents estudis realitzats entre 2005 i 2010 als barris que s'anaven incorporant al programa "Temps de Barri, Temps educatiu compartit. La diagnosi realitzada va permetre conèixer les necessitats i demandes, en relació a les activitats extraescolars, dels agents i les famílies dels diferents territoris.

 • L'ús social del temps a Barcelona. Una visió prospectiva

  Idioma: Català
  Equip d'investigadors: Elena Sintes, Jordi Serra, Albert Cónsola i Antoni Ramon 
  Barcelona, 2008 
  Impulsors: Grup de Recerca de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona 
  Descripció exhaustiva dels usos socials del temps a la ciutat de Barcelona i al territori metropolità entre 1985 i 2006 i aproximació als escenaris de futur.

 • Ús social del temps a la Regió Metropolitana de Barcelona

  Direcció: Carme Miralles-Guasch 
  Coordinació: Elena Sintes Pascual 
  Col·laboració: Maties Vives Campdepadrós 
  Barcelona, 2007 
  Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
  Anàlisi sobre la incidència de la metropolitanització de la ciutat en els usos dels temps de la població. L'estudi dóna a conèixer les problemàtiquesque ocasiona l'estructura del territori en la gestió del temps i en el desenvolupament vital de les persones.

 • El temps de treball: balanç d'actuacions a la Unió Europea

  Autor: Centre Especial de Recerca sobre la Vida Quotidiana (QUIT) 
  Barcelona, 2007 
  Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 
  Revisió dels canvis en les relacions laborals a Europa amb motiu de les modificacions en les jornades laborals. Conclou amb propostes d'actuació i experiències d'usos del temps a Espanya i a Catalunya.

 • Experiències innovadores de les empreses a Barcelona

  Autores: Annabel Jové, Iolanda Blesa i Silvia Hidalgo Alcázar (suport) 
  Barcelona, 2007 
  Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 
  Recerca i visualització d'empreses impulsores d'iniciatives que repercuteixen de forma directa en el temps de les persones que hi treballen. Les conclusions i les propostes volen servir de referència a empreses de tots els sectors.

 • L'ús social del temps a Barcelona. Actualització amb dades de 2006

  Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
  Barcelona, 2006 
  L'any 2006 es va fer una ampliació de l'estudi L'ús social del temps a Barcelona amb dades recollides aquest mateix any

 • L'ús social del temps a Barcelona. Informe qualitatiu

  Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
  Barcelona, 2006 
  L'estudi, basat en l'«Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població» dels anys 1985, 1990, 1995 i 2000, aporta informació sobre les estratègies temporals dels barcelonins i barcelonines, les seves percepcions i l'organització de les diferents esferes temporals.

 • L'ús social del temps a Barcelona. Estudi quantitatiu

  Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
  Barcelona, 2006 
  Recull de dades de l'estudi qualitatiu sobre L'ús social del temps a Barcelona.

 • Enquesta «Usos del temps i de l'espai públic»

  Impulsors: Regidoria de Programa de Temps i Economia de les Cures i Direcció de Serveis d'Estudis i Avaluació de l'Ajuntament de Barcelona 
  Barcelona, 2006 
  A partir de 800 entrevistes, es dibuixa el perfil de la percepció de la ciutadania sobre els usos del temps i l'ús del espai públic.