FUNDACIÓ JOIA

Xarxa Nust

La Fundación Joia es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios de inserción en salud mental, ubicados en cinco distritos de Barcelona y su área metropolitana. Actualmente trabajan en ella 89 mujeres y 100 hombres.

logotip de l'entitat

Medidas

“Arrel del canvi que hem realitzat, tant en l’adopció de l’horari europeu com en el fet de passar de la direcció per objectius a la gestió per competències, hem aconseguit implantar el teletreball en els perfils assistencials, i afegir els objectius de coresponsabilitat i salut laboral a totes les nostres mesures de conciliació.”

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
La necessitat d’implantar les bones pràctiques en l’àmbit dels usos del temps sorgeix de la Direcció de la Fundació Joia i de la Comissió d’Igualtat. També s’ha realitzat una prova pilot amb la Iniciativa per a la Reforma Horària.

BONES PRÀCTIQUES

Adopció Horari Europeu: Mesura implantada a l’equip humà de Fundació Joia i Apunts que ens aporta una millora substancial en relació a la conciliació de la vida familiar i laboral, però alhora ens permet continuar amb la mateixa qualitat i temps d’atenció a les persones usuàries. Beneficia de forma directa a la gran majoria de professionals. A més, creiem que amb aquest canvi d’horari es dóna la possibilitat de que persones que tenien reducció de jornada es puguin plantejar (a curt o llarg termini) ampliar la jornada perquè se surt a les 17h. El nou horari europeu és de 8 a 13h i de 14 a 17h (varia per a professionals dels Clubs Socials i d’Apunts). L’horari anterior era de 8 a 13.30h i de 15h a 18h. A més, a través de les enquestes de clima es va detectar la necessitat d’una major flexibilitat i s’ha establert un temps mínim per dinar de 30 minuts per aquelles persones que vulguin sortir de la feina 30 minuts abans o entrar 30 minuts més tard.

Horari comercial d’Apunts: L’horari comercial d’Apunts és de 7.30h (Missatgeria) a 19.30h, un horari adaptat per a que no s’hagi de mantenir obert fins les 21h igual que la resta de comerços, i així poder gaudir d’aquest temps personal i familiar. Apunts s’organitza en 5 tipus de torns de treball per garantir l’atenció al públic.

Flexibilitat horària: Totes les persones professionals amb conveni de centres sociosanitaris i de salut mental tenen la possibilitat de realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i/o la sortida (segons cada lloc de treball). Per poder realitzar aquesta flexibilitat horària s’ha de dinar en un mínim de 30 minuts i cada dia s’ha de realitzar el total d’hores que marca el calendari. Cada equip s’organitza per a que totes les persones professionals tinguin les mateixes oportunitats de flexibilitat horària i alhora compleixin amb els requisits marcats per la Direcció Tècnica i la Gerència d’Apunts: mínim de personal per atendre, homogeneïtzació dels horaris, i personal mínim per obrir i tancar els locals.

Dia de festa atorgat per Fundació Joia Grup 1: És una mesura de conciliació familiar i laboral atorgada per Fundació Joia per a les persones treballadores que són Grup 1 del conveni sociosanitari i de salut mental. Un nou acord del 2018 del conveni regula que el Grup 1 al 2020 continuarà treballant 1.688 hores anuals, per tant, no redueix la seva jornada laboral igual que els grups del 2 al 7, que redueixen en 20 hores anuals la seva jornada laboral per al 2020, respecte al 2019. Aquest mateix Acord regula que tindran 3 dies d'assumptes propis en comptes de 4 dies, com els grups del 2 al 7. Per aquest motiu, per al 2020, Fundació Joia dóna dos dies de festa al Grup 1 per poder realitzar així dues festes coincidents amb els grups del 2 al 7, en el període que els equips estan al 50%.

Hores d’assumptes propis: Totes les persones professionals amb conveni de centres sociosanitaris i de salut mental tenen la possibilitat de poder utilitzar els dies d’assumptes propis en hores d’assumptes propis, en fracció sempre d’hora en hora i fins a completar el número d’hores que pertoca a cada professional, segons la seva jornada laboral. Això permet que la persona professional que desitgi o necessiti només utilitzar hores i no dies sencers ho pugui fer, i la persona professional que necessiti o vulgui dies sencers ho pugui continuar utilitzant.

Borsa d’hores per infants a càrrec: És una mesura de conciliació familiar i laboral atorgada per Fundació Joia per a persones professionals amb infants a càrrec fins a 12 anys, que no es redueixin la jornada per fill/a a càrrec, i per a jornades complertes i que es redueixen per motiu personal com a màxim fins un 8% de la jornada setmanal. El número d'hores de la borsa d'hores queda regulat segons si són famílies monoparentals i/o nombroses amb menors de 12 anys, i professionals amb jornades més elevades amb menors de 12 anys. Aquesta mesura està subjecta a una presència laboral major del 95% en els 4 mesos anteriors a la sol·licitud i només es pot sol·licitar a partir de tenir un any d'antiguitat a l'organització.

Borsa d’hores per pares i mares majors de 75 anys per cura mèdica i assistència social: És una mesura de conciliació familiar i laboral atorgada per Fundació Joia per a persones que no es redueixin la jornada per fill/a a càrrec, i per a jornades complertes i que es redueixen per motiu personal com a màxim fins un 8% de la jornada setmanal. El número d'hores de la borsa d'hores queda regulat segons si són famílies monoparentals i/o nombroses amb fills/es fins a 12 anys. Aquesta mesura està subjecta a una presència laboral major del 95% en els 4 mesos anteriors a la sol·licitud i només es pot sol·licitar a partir de tenir un any d’antiguitat a l’organització.

Tarda o matí lliure a la setmana: La jornada laboral s’organitza de tal forma que totes les persones professionals amb conveni de centres sociosanitaris i de salut mental tinguin una tarda o matí lliure a la setmana.

Temps de descans: Les persones amb adopció d’horari europeu, i les que no realitzen més de 5 hores seguides de feina, disposen de 15 minuts de descans, igual que la resta de personal de l’organització, encara que per conveni no pertoca perquè no es realitzen més de 5 hores seguides. Aquest temps de descans (esmorzar per a totes les persones professionals que tenen torn de matí, i berenar per a les que fan torn de tarda) es realitza a canvi de la compensació en la participació puntual en activitats a la comunitat, activitats externes de representació del càrrec que es realitzen en cap de setmana o entre setmana i fora de l’horari laboral, i en puntes de producció del centre especial de treball Apunts.

Setmana de 38 hores: Totes les persones professionals amb conveni de centres sociosanitaris i de salut mental tenen organitzat el calendari laboral per realitzar com a màxim 38 hores setmanals, i tenir així temps suficient per al descans, temps personal i temps per a la conciliació.

Màxim 8 hores diàries de feina: El calendari laboral està organitzat per marcar un màxim de 8 hores diàries de feina i així deixar un descans i temps personal mínim de 14 hores entre la finalització de la jornada i l’inici de la següent.

Horari de convocatòria de reunions: Queda prohibit fixar les reunions internes en un horari que signifiqui realitzar la reunió quan només quedin 40 minuts o menys per finalitzar la jornada laboral. Les reunions internes s’han de fixar amb un mínim de 41 minuts de marge abans de l’horari de sortida de totes les persones implicades en la reunió, per a que així doni temps a la seva realització i que no s’allargui fora de l’horari laboral. Tampoc es poden realitzar reunions internes fora de l’horari laboral ni finalitzar les reunions internes després de l’horari laboral.

Política de llums apagades: Queda prohibit allargar la jornada laboral més enllà de l’hora de sortida de la persona professional. Només es permetrà allargar la jornada per motiu excepcional, i prèvia comunicació i acceptació per part de la Direcció de Fundació Joia. 

Comunicat d’urgència infantil o per pares i mares grans: Aquesta mesura només la poden utilitzar les persones professionals que tenen accés a la Borsa d’hores per infants a càrrec o a la Borsa d’hores per pares i mares majors de 75 anys. El Comunicat d’urgència infantil o per pares i mares grans s’utilitza per comunicar incidències personals, i no laborals, que succeeixen dintre de l’horari laboral. Aquest comunicat es realitza a través de la Intranet corporativa i només està adreçat a aquelles persones amb conveni de centres sociosanitari i de salut mental que tenen fill/es fins a 12 anys, i/o pares i mares amb edat igual o major de 75 anys.

Comunicat d’urgència/incidència amb justificant: S’utilitza per comunicar incidències personals, i no laborals, que succeeixen dintre de l’horari laboral. Aquest comunicat només està adreçat a aquelles persones amb conveni de centres sociosanitaris i de salut mental que hagin tingut una urgència o incidència personal que no les ha permès arribar a temps a la feina o les ha obligat a marxar abans, i que tinguin el corresponent justificant.

Comunicat d’incidència programada: S’utilitza per comunicar incidències personal, i no laborals, programades que succeeixen dintre de l’horari laboral, i en la qual s’ha de presentar justificant. Aquest comunicat només està adreçat a aquelles persones amb conveni de centre sociosanitari de salut mental que tinguin una incidència programada i en la qual puguin presentar justificant.

Dos períodes més de descans a l’any: L’horari laboral està organitzat per treballar un dia a la setmana 6 hores seguides per al personal que realitza la setmana de 38h, i 5,5h seguides per al personal que realitza una setmana de 37,5h i no menys. Això significa poder allargar el període de descans, amb dies de compensació, per Setmana Santa i Nadal. Aquests dos períodes de descans s’afegeixen al període vacacional d’estiu, marcat per conveni, per gaudir un mínim de tres períodes descans al llarg de l’any.

Escollir període de vacances estival: És una mesura de conciliació familiar i laboral atorgada per Fundació Joia per als equips professionals que mantenen l’activitat laboral activa durant el mes d’agost. Les persones treballadores que treballen en un equip que obre a l’agost acorden amb la cap directe el període de vacances estival segons les seves necessitats familiars i personals, sempre en coordinació amb el seu equip per a que sigui en igualtat d’oportunitats, i sense perjudicar el nivell de qualitat de la feina, l’atenció a la persona usuària i als clients d’Apunts, respectant el marc legal i la Política Laboral de l’organització.

Reducció d’1 hora diària de jornada amb infants a càrrec fins a 17 mesos: Les persones treballadores amb infants a càrrec fins a 17 mesos d’edat, que tinguin un mínim de 3 anys d’antiguitat a l’organització, i que no facin reducció de jornada per infant a càrrec o per motiu personal, poden reduir-se una hora diària la seva jornada laboral (menys el dia de matí o tarda lliure), sense que això signifiqui reduir-se el salari. En el cas de les dones treballadores, és compatible amb la compactació de la lactància. Si no es realitza compactació de la lactància: en cap cas es pot sumar alhora l’hora de lactància més la de reducció de jornada. Aquesta mesura és compatible amb la flexibilitat horària i amb la borsa d’hores per infants a càrrec. Amb aquesta mesura la Fundació Joia vol facilitar el temps de cura de les persones amb infants acabats de néixer per a que puguin adaptar-se a la nova situació familiar i evitar així les reduccions de jornades, que també comporten reducció de salari i de cotització a la Seguretat Social. 

E-treball per a perfils assistencials: És una mesura de conciliació familiar i laboral atorgada per Fundació Joia per a les persones treballadores amb perfil assistencial. Els criteris d’accés i d’implementació queden recollits a l’Acord sobre el personal assistencial sobre les condicions de la prestació de serveis a Fundació Joia en modalitat d’e-treball.

Ajuda escolar: És una ajuda econòmica que atorga Fundació Joia per a totes les persones professionals que tinguin fills/es al seu càrrec des de 3 anys fins a finalitzar l’escolarització obligatòria (4t ESO) i/o fins que el fill/a té 16 anys, si és que comença primer de Batxillerat amb 15 anys. Aquesta ajuda, per al 2020 serà de 200€ per fill o filla a càrrec i s’ha de presentar justificant de matrícula. En el cas que les dues persones encarregades del fill/a treballin a l’entitat només una de les dues professionals podrà sol·licitar-la. Es pot accedir a la mesura quan la persona professional tingui un mínim d’un any d’antiguitat a l’organització.

Beques formació Programa Inverteix en Futur: És una ajuda econòmica de 1.000€ adreçada a totes les persones professionals que tinguin com a mínim un any d’antiguitat a l’organització, i vulguin ampliar els seus coneixements per millorar en el seu lloc de treball a partir de formacions reglades que es realitzin fora de l’horari laboral. Per al 2020, el número de beques màxim a atorgar serà de 5 (depenent dels resultats de l’exercici econòmic anterior de l’organització).

Ajuda Casal d’Estiu-Colònies: és una ajuda econòmica que atorga Fundació Joia a totes aquelles persones professionals que no es redueixin la jornada per fill/a a càrrec i per a jornades complertes que es redueixen per motiu personal com a màxim fins un 8% de la jornada setmanal. L’Ajuda es calcula segons les setmanes que la professional apunta als fills/es a casals d’estiu i/o colònies i només durant el mesos de juny a setembre. Per a fills/es de 3 a 12 anys. Sempre es té en compte que el justificant de la matrícula que porti la professional no faci referència a realitzar l’activitat durant el període de vacances de la professional. La mesura es pot atorgar per ajudar fins a un màxim de 4 setmanes a l’any. L’ajuda varia entre 50€ i 100€ setmanals.

Pla de Retribució Flexible: És una eina que implementa la Fundació Joia i la posa a disposició de les persones treballadores que tributen IRPF a través de la seva nòmina. Aquest Pla de Retribució Flexible les permet escollir cobrar, a través de la seva nòmina, una part del salari en diners en metàl·lic i un altra part en productes/serveis en espècies, i són productes que no tributen IRPF. Els serveis/productes que es posen a disposició al Pla de Retribució Flexible de la Fundació Joia s’emmarquen dins dels objectius de la Comissió d’Igualtat. Per al 2020 els productes/serveis són els següents: Assegurança mèdica privada SegurCaixa Adeslas, Ticket Transporte amb Edenred, i Servei d’escola bressol.

Eje

Mesures

La entidad dispone de una bolsa de horas para el cuidado médico y la asistencia social de padres y madres mayores de 75 años, sin reducción de jornada. El número de horas disponibles equivale a dos jornadas laborales, que en ningún caso se deben recuperar y siempre son remuneradas. También ofrece la reducción de una hora diaria de la jornada para personas con niños o niñas a cargo. El personal que cuide de bebés de hasta 16 meses de edad, que tenga un mínimo de tres años de antigüedad en la organización y que no haga reducción de jornada por niño o niña a cargo ni por motivo personal, puede acortar una hora su jornada laboral diaria sin que ello conlleve una reducción salarial.

Eje