Atenció hospitalària per a persones amb malaltia mental

Definició 

És l'atenció indicada en aquelles situacions de crisi en les quals hi pugui haver una patologia greu, i el desenvolupament de processos psicopatològics en curs terapèutic.

En funció de les característiques i el pronòstic del quadre psicopatològic es diferencien en:

  • Unitats d'aguts: tenen com a objectiu l'assistència sanitària integral dels episodis aguts. La intervenció terapèutica combina recursos psicofarmacològics, psicoterapèutics i de contenció institucional; es realitza indistintament en hospitals psiquiàtrics o generals. El temps d'hospitalització és el més breu possible.
  • Unitats de subaguts: tenen com a objectiu l'atenció d'episodis aguts d'aquelles persones amb trastorns mentals severs que necessiten una intervenció terapèutica i rehabilitació continuada. El temps d'hospitalització és limitat.
  • Unitats de mitjana i llarga estada: tenen com a objectiu l'acolliment, en règim d'internament, de les persones adultes amb trastorns mentals severs que necessiten un control medicopsiquiàtric de seguiment persistent però no intensiu. La durada de l'internament pot ser transitòria o permanent.
  • Unitats d'hospitalització parcial (hospital de dia): centres on es realitzen abordatges terapèutics de caràcter multidimensional (psicofarmacològic, psicoterapèutic i rehabilitació), en règim d'hospitalització diürna. Tenen com a objectiu la reinserció familiar, social i laboral.
  • Unitats de referència en psiquiatria infantil i juvenil (URPI): són les unitats especialitzades en l'atenció de les situacions de crisi o episodis aguts de persones de 0 a 18 anys; estan ubicades en hospitals generals pediàtrics de referència i disposen d'equips especialitzats en psiquiatria infantil.
Requisits 
  • Ser una persona amb malaltia mental en situació de crisi.
  • Ser beneficiari de la Seguretat Social o d'altres mutualitats que tinguin conveni amb la Seguretat Social.
Tràmits 
  • Cal dirigir-se al Centre de Salut Mental (CSM) que correspongui per territori, a altres serveis sanitaris o per via d'urgències.
  • En funció de les característiques i el pronòstic del quadre psicopatològic, es derivarà l'usuari a la modalitat d'hospital més adequada.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut