Centres ocupacionals

Definició 

Els centres ocupacionals (CO) són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa.

Els serveis que ofereixen aquests centres són:

 • Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals de relació, descans, lleure, etc.)
 • Programes individuals amb diversos nivells d'atenció en funció dels diferents graus de discapacitat:
  • Mesures rehabilitadores - habilitadores
  • Teràpia ocupacional i manteniment
  • Ajustament personal
  • Activitats formatives i prelaborals
  • Servei ocupacional d'inserció

Aquests serveis adopten dues modalitats:

 • Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d'ajustament personal i ocupació terapèutica.
 • Servei ocupacional d'inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i activitats prelaborals
Requisits 
 • Cal tenir edat laboral (16 anys mínim) i haver finalitzat el període de formació.
 • Cal tenir un grau de discapacitat oficialment reconegut (certificat de reconeixement de la discapacitat) igual o superior al 65%.
 • Temporalment o definitivament, no s'ha de tenir la capacitat de treball suficient per cobrir el cost de manteniment d'una plaça de CET.
 • La capacitat productiva general de la persona amb discapacitat ha de ser inferior a un determinat nivell. El nivell de capacitat productiva el dictamina l'Equip de Valoració i Orientació Laboral del CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Tràmits 
 • L'usuari presentarà la demanda al CAD que li correspongui i hi adjuntarà la documentació acreditativa de la seva situació. L'Equip de Valoració i Orientació Laboral determinarà la conveniència o no d'assistir a un CO.
 • Es pot fer, alhora, la demanda al CO que es desitgi, durant el període d'inscripció, per si hi ha possibilitat de reserva de plaça.
Observacions 

Aquests centres faciliten als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva integració social. En cap cas existeix una relació laboral.

Els centres han d'organitzar internament les seves funcions durant un horari d'atenció a la persona usuària que abasti 40 hores setmanals diürnes, i ajustar-lo, si és possible, al calendari laboral i a la jornada ordinària de l'activitat laboral.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut