Clubs socials

Definició 

El Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. La seva finalitat és fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

Les persones destinatàries del servei de club social han de ser persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que estiguin en un període d’estabilitat clínica de la seva malaltia i mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades pel servei.

La seva funció és esdevenir una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, puguin gaudir del seu temps de lleure d’una forma satisfactòria.

Els clubs socials també volen proporcionar una estructura i motivació per a la realització de les activitats de lleure i sensibilitzar l’entorn comunitari immediat per afavorir la participació de la persona usuària del club social en activitats i recursos comunitaris.  

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut