Cotització sense estar treballant

Definició 

Les persones amb discapacitat inscrites a les OTG que acompleixin determinats requisits poden acollir-se a un conveni especial que els permet cotitzar per jubilació, mort i supervivència (viduïtat, orfenesa) i favor familiar sense estar treballant per compte propi o aliè.

Les quantitats de cotització són les mínimes del Règim General i computen com si s'estigués en situació laboral activa. Així, en el moment de la jubilació es poden percebre les pensions vigents amb els mateixos requisits que qualsevol altra persona en actiu que hagi cotitzat.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut