Cotització sense estar treballant

Definició 

Les persones amb discapacitat inscrites a les OTG que acompleixin determinats requisits poden acollir-se a un conveni especial que els permet cotitzar per jubilació, mort i supervivència (viduïtat, orfenesa) i favor familiar sense estar treballant per compte propi o aliè.

Les quantitats de cotització són les mínimes del Règim General i computen com si s'estigués en situació laboral activa. Així, en el moment de la jubilació es poden percebre les pensions vigents amb els mateixos requisits que qualsevol altra persona en actiu que hagi cotitzat.

Requisits 
  • Ser major de 18 anys i menor de 67 anys d'edat o tenir 65 anys quan s'acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització.
  • Tenir un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% per a les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb discapacitat intel·lectual o al 65% per a les persones amb discapacitat física o sensorial.
  • No figurar en alta o en situació assimilada a la d'alta en cap règim del sistema de la Seguretat Social, ni en qualsevol altre règim públic de protecció social.
  • Figurar inscrit en els serveis públics d'ocupació com a demandant d'ocupació i no haver estat ocupat per un període mínim de sis mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de subscripció del conveni especial.
  • No ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent.
Tràmits 
  • Les sol·licituds s'han de presentar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, administracions de la Seguretat Social o a través del Registre Electrònic amb el model corresponent (model TA-0040 Persones amb discapacitat).

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut