Formació professional especial

Definició 

Són centres d'Educació Especial depenents del Consorci d'Educació de Barcelona on es realitzen Programes de Formació i Inserció (PFI) per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

Els PFI son cursos formatius que han de permetre als joves que compleixen els requisits, reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. Tenen tres modalitats:

  • Plans d'iniciació professional.
  • Plans de transició al treball.
  • Programes de formació i aprenentatge professional.

Els seus objectius són:

  • Procurar la integració sociolaboral a través de la preparació per al món del treball
  • Dotar els alumnes de l'autonomia personal suficient per augmentar el seu nivell d'independència.
  • Oferir als alumnes el suport psicopedagògic necessari i l'ajut informàtic adequat per integrar-se en l'educació ordinària.

El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó imparteix Programes de Formació i Inserció en les branques d'Administració i Gestió i d'Arts Gràfiques i ofereix suport a la inclusió en totes les etapes educatives per a alumnes amb discapacitat motriu matriculats en centres ordinaris

L'Escola Viver Castell de Sant Foix imparteix Programes de Formació i Inserció d'Auxiliar de Jardineria i Viverisme adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut